Przedawnienie roszczeń z tyt pożyczki i kredytu

where-s-the-money-gone-1513359-1600x1200

Nie spłaciłeś pożyczki? Od terminu, w którym miała zostać spłacona minęły już 3 lata,
a firma windykacyjna wniosła przeciwko Tobie powództwo? Zastanawiasz się czy to zgodne z prawem? Zapoznaj się z naszym artykułem.

Temat przedawnienia roszczeń z tytułu umowy pożyczki i kredytu, jest o tyle istotny, iż praktyką firm windykacyjnych jest dochodzenie od pożyczkobiorców spłaty pożyczek przedawnionych.

Firmy windykacyjne liczą na nieświadomość pożyczkobiorców. Należy pamiętać, że sąd nie uwzględni przedawnienia roszczenia z urzędu. To znaczy, że w nakazie zapłaty lub
w wyroku nakaże dłużników zwrot pożyczki wraz z ustawowymi odsetkami. Sąd obciąży dłużnika także kosztami procesu, obejmującymi opłatę za pozew oraz wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego reprezentującego firmę windykacyjną. Zatem kwota, którą dłużnik zobowiązany będzie zapłacić, okaże się znacznie wyższa, niż kwota którą miał zwrócić zgodnie z umową pożyczki.

Podkreślenia wymaga fakt, iż przedawnienie roszczenia dochodzonego pozwem uwzględniane jest na zarzut pozwanego, który będzie musiał złożyć przed sądem stosowne oświadczenie. Oświadczenie takie pozwany może wnieść w formie pisemnej. Pozwany, który został wezwany na rozprawę, może również poinformować sąd o przedawnieniu ustnie. Jeżeli roszczenie istotnie jest przedawnione, sąd oddali powództwo, a koszty procesu poniesie firma windykacyjna.

Roszczenie o zwrot pożyczki przedawnia się z upływem 3 lat od terminu, w którym pożyczka miała zostać spłacona. Taka sama zasada dotyczy przedawnienia roszczeń z umowy kredytu. W razie spłaty w ratach, termin przedawnienia liczy się osobno dla każdej z rat, w zależności od daty, w jakiej rata miała zostać spłacona. Jeżeli natomiast nastąpiło wypowiedzenie umowy kredytowej, i postawienie w stan wymagalności całego niespłaconego kredytu, termin będzie się liczył od daty, w której bank zobowiązał dłużnika do spłaty całej należności.

Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, iż bieg przedawnienia przerywają czynności takie jak: takie: uznanie roszczenia, w tym ze zrzeczeniem się zarzutu przedawnienia, zawarcie ugody z firmą windykacyjną, rozłożenie na raty, częściowa spłata itp. Bieg terminu przedawnienia należy liczyć od początku. Nie należy zatem prowadzić z firmą windykacyjną żadnych negocjacji, a przed złożeniem podpisu na jakimkolwiek dokumencie, przeanalizować jego treść, i w razie potrzeby skonsultować ją z prawnikiem. Natomiast poinformowanie firmy windykacyjnej o przedawnieniu roszczenia już na etapie wezwania do zapłaty, może spowodować, że wierzyciel odstąpi od skierowania sprawy na drogę sądowa.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.