Rejestracja spółki z o o.o.

sp.zo.o

Chcesz założyć sp. z o.o., ale nie wiesz jak to zrobić? Zastanawiasz się jak to wygląda
w praktyce? Jesteś ciekawy ile będzie Cię to kosztowało? Zapraszamy do zapoznania się
z poniższym artykułem.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: sp. z o.o.), może być utworzona przez co najmniej jedną osobę w każdym celu zgodnym z przepisami prawa i w nich przewidzianym. Jej założycielami mogą być osoby fizyczne albo osoby prawne, bez względu na obywatelstwo i miejsce siedziby. W zarządzie spółki mogą jednak zasiadać wyłącznie osoby fizyczne. Przy czym, jak wynika z art. 151 § 2 k.s.h., spółka z o.o. nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z o.o.

Cechą wyróżniającą spółkę z o.o. jest niewątpliwie ograniczenie odpowiedzialności osobistej wspólników za zobowiązania spółki. Jednak w niektórych przypadkach odpowiedzialność taką mogą ponosić członkowie zarządu.

Sporządzenie umowy spółki

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna być zawarta w formie aktu notarialnego lub przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z o.o. (tzw. S24), udostępnianego w systemie teleinformatycznym.

Umowa spółki musi zostać podpisana przez wszystkich wspólników. Ponadto, członkowie zarządu powinni złożyć swoje podpisy w obecności notariusza, albowiem wzory podpisów będą stanowić załącznik do formularzy rejestracyjnych spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Kapitał

Kapitał zakładowy spółki nie może być mniejszy niż 5 tysięcy złotych.

Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym

Kolejnym etapem działań jest rejestracja spółki w KRS.

Zgłoszenie spółki do rejestru następuje na formularzu rejestracyjnym w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od jej zawiązania. Jeżeli spółka nie zostanie zgłoszona do rejestru w ustawowym terminie, to umowa, którą podpisali wspólnicy ulega rozwiązaniu.

Z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzyskuje osobowość prawną.

Podsumowując do powstania spółki z o.o. wymaga się:

• zawarcia umowy spółki,
• wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego
• powołania zarządu,
• ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki,
• wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS

OPTIMA Kancelaria Prawna świadczy profesjonalne usługi z zakresu rejestracji i obsługi spółek z o.o.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.