Miesiąc: Lipiec 2016

VAT

Odliczenie VAT – kiedy jest możliwe, a kiedy zabronione?

Jako, że VAT odlicza się jedynie z faktury, wydawałoby się, że jej uzyskanie pozwala pomniejszyć VAT do zapłaty. Jednakże w praktyce nie zawsze jest to możliwe. Przygotowaliśmy dla Państwa informacje, kiedy mimo posiadanej faktury, VAT-u nie odliczymy.

Przedsiębiorcy, którzy są VAT-owcami mają prawo do pomniejszania VAT-u od sprzedaży o VAT od zakupów, co skutkuje dokonywaniem zakupów po cenach netto. Rozliczenia VAT-u dokonuje się w deklaracji VAT biorąc pod uwagę całą sprzedaż i wszystkie zakupy z danego okresu, którym może być miesiąc lub kwartał.

Musisz być VAT-owcem

Według ogólnej zasady, VAT można odliczać od zakupów służących tzw. czynnościom opodatkowanym.

Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia z VAT, nie mają prawa do rozliczania VAT-u z faktur zakupowych. Jednak przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia przedmiotowego (na podstawie rodzaju sprzedaży), którzy prowadzą tzw. sprzedaż mieszaną mogą odliczać VAT tylko wtedy, gdy zakup dotyczy sprzedaży opodatkowanej (a nie zwolnionej)..

Zastanawiasz się co zrobić w sytuacji, w której przedsiębiorca zwolniony z VAT traci prawo do zwolnienia lub rezygnuje z niego? Od początku 2014 roku możliwe jest odliczenie VAT od zakupów udokumentowanych fakturą otrzymaną przed dniem utraty zwolnienia lub rezygnacji ze zwolnienia. Do końca 2013 roku, aby dokonać takiego odliczenia trzeba było uzyskać zgodę naczelnika urzędu skarbowego oraz sporządzić spis z natury na dzień utraty zwolnienia.

 

Procedura marży

W praktyce najczęściej zakup w procedurze marży dotyczy towarów używanych nabytych na potrzeby firmy m.in. w komisie – samochodu, komputera czy telefonu. Przedsiębiorca, który zakupił na potrzeby prowadzonej działalności np. samochód lub inny element wyposażenia firmy na podstawie faktury marża nie może tego dokumentu wprowadzić do rejestru zakupów VAT, ani odliczyć podatku z takiej faktury.

 

Brak numeru NIP

 

Do końca 2013 roku brak NIP na fakturze był w większości przypadków traktowany przez organy podatkowe jako przeoczenie nie powodujące poważniejszych skutków. Od 2014 roku po zmianie przepisów i wprowadzeniu dokładnych wytycznych, co do tego jakie dane powinna zawierać faktura, organy podatkowe mogą surowiej traktować brak numeru NIP na dokumencie sprzedaży. Może się okazać, że brak numeru identyfikującego nabywcę sprawi, że taki dokument nie będzie mógł zostać uznany za fakturę.

 

Błędnie wystawiona faktura

Niemożliwość odliczenia VAT może wynikać także z faktu, iż faktura nie spełnia kryteriów wymaganych przez przepisy. Przykładem mogą być m.in. błędy formalne na fakturze oraz sytuacji gdy odliczenie mogłoby uszczuplić należności budżetowe w sposób nieuzasadniony.

 

company higher consil

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o.

Zastanawiasz się jaka forma prawna przedsiębiorstwa jest najbardziej opłacalna? Nie wiesz czym różni się spółka osobowa od kapitałowej? Myślałeś o sp. z o.o., ale martwisz się o kwestie potencjalnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki? Poniżej przedstawiamy najważniejsze aspekty związane z tym zagadnieniem.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) jest formą prawną przedsiębiorstwa, której tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział
i przekształcanie reguluje kodeks spółek handlowych.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do grupy spółek kapitałowych i cieszy się dużą popularnością wśród przedsiębiorców, gdyż jak sama nazwa wskazuje ogranicza odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki. Osoba lub osoby tworzące sp. z o.o. odpowiadają jedynie w zakresie wkładów wniesionych do spółki na pokrycie objętych udziałów. Wierzyciel nie może w przypadku niewypłacalności spółki domagać się zaspokojenia z majątku osobistego wspólnika.

Mając na względzie powyższe, sp. z o.o. jest bardzo korzystną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Wydawałoby się, że spółka ta nie ma wad i zwolniona jest od wszelkich ograniczeń. Jednakże i ta forma prowadzenia działalności wiąże się z pewnym ryzykiem.

W spółce z o.o. oprócz udziałowców – którzy tworzą wspólnie zgromadzenie wspólników – musi być ustanowiony jedno lub wieloosobowy zarząd spółki, który będzie pełnił rolę organu reprezentującego spółkę. Ograniczenie za zobowiązania spółki nie w każdej sytuacji ograniczą odpowiedzialność członków zarządu. Zgodnie z art. 299 § 1 KSH w przypadku bezskuteczności egzekucji prowadzonej wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, za jej zobowiązania odpowiadają członkowie zarządu. Oznacza to, że wierzyciel w określonych w przepisach prawa przypadkach będzie mógł dochodzić zaspokojenia z ich majątku osobistego.

W związku z powyższym, główne ryzyko w przypadku niepowodzenia inwestycji spoczywa właśnie na członkach zarządu. Bardzo często, w niewielkich spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, członkami zarządu są wspólnicy.

OPTIMA Kancelaria Prawna świadczy pomoc prawną w zakresie rozwiązywania
problemów związanych z tworzeniem, organizacją, rozwiązywaniem, łączeniem, podziałem
i przekształcaniem sp. z o.o.

rozwód

Rozwód z orzekaniem o winie – korzyści i konsekwencje

Wstęp: Zastanawiasz się jakie korzyści możesz uzyskać przy rozwodzie z orzekaniem o winie?
Jak to polepszy Twoją sytuację?
Wielu Klientów zgłaszających się do kancelarii w kwestii rozwodu zadaje pytanie, co da mi rozwód z orzekaniem o winie drugiej strony? Postaramy się udzielić Państwu wystarczająco wyczerpującej odpowiedzi na powyższe pytanie.

Orzeczenie rozwodu następuję, gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Na zgodny wniosek stron, sąd może odstąpić od wskazania z czyjej winy małżeństwo się rozpadło, albo uznać, że wyłącznie winnym rozkładu pożycia jest jeden z małżonków. Aby jednak sąd orzekł winę jednego, drugi z małżonków powinien wskazać, jakie obowiązki obwiniony naruszył, a także przedstawić dowody (np. notatki o interwencji policji lub zeznania świadków), że takie postępowanie rzeczywiście wystąpiło. Najczęściej małżonkowie powołują się na naruszenie obowiązków wspólnego pożycia, brak pomocy, nielojalność czy niewierność.

Co z alimentami?

Na prawo do alimentów dla rozwiedzionego małżonka nie ma wpływu to, który z nich wniósł pozew. Przede wszystkim sąd bierze pod uwagę to, kto został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a także sytuację majątkową osoby występującej z żądaniem przyznania jej alimentów. Podsumowując, prawo do alimentów ma rozwiedziony małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i znajduje się w niedostatku. Może on żądać od drugiego środków utrzymania na pokrycie swoich usprawiedliwionych potrzeb. Należy jednak pamiętać, że przyznana kwota powinna odpowiadać możliwościom zarobkowym zobowiązanego. Obowiązek alimentacyjny wygasa w ciągu 5 lat, biorąc pod uwagę podany stan faktyczny.

Kolejny związek małżeński a prawo do świadczenia alimentacyjnego?

Obowiązek alimentacyjny wygasa, gdy uprawniony po rozwodzie zawarł nowe małżeństwo. Nie ma znaczenia jego sytuacja majątkowa czy rodzaj orzeczenia o winie.

OPTIMA Kancelaria Prawna, świadczy kompleksowe usługi w zakresie prawa rodzinnego, w tym rozwodów, alimentów, a także w kwestii podziału majątku.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

alimenty

Obowiązek alimentacyjny wobec byłego małżonka

Zdecydowałeś się na rozwód? Jesteś stroną pokrzywdzoną? Zarabiasz mniej od współmałżonka i martwisz się o swoją przyszłość? Należy Ci się pomoc materialna
w postaci obowiązku alimentacyjnego.

W przypadku alimentów na rzecz byłego małżonka można mówić o tzw. zwykłym obowiązku alimentacyjnym oraz o rozszerzonym obowiązku alimentacyjnym.

Ze zwykłym obowiązkiem alimentacyjnym mamy do czynienia w przypadku orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie lub z orzeczeniem winy obojga małżonków. Przesłankami do orzeczenia alimentów w przedstawionym stanie prawnym, może być zarówno niedostatek po stronie małżonka uprawnionego do alimentów, jak i możliwości zarobkowe małżonka zobowiązanego do płacenia alimentów.

Powyższy obowiązek wygasa z upływem pięciu lat od daty orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wskazany termin pięcioletni. Należy zatem pamiętać, iż sąd nie przedłuży terminu z urzędu. Obowiązek ten wygasa również, kiedy małżonek uprawiony do alimentów zawrze nowy związek małżeński.

Natomiast rozszerzony obowiązek alimentacyjny dotyczy przypadków, gdy rozwód orzeczony został z wyłącznej winy jednego z małżonków. Wówczas, gdy rozwód wiąże się z istotnym pogorszeniem sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na jego żądanie może orzec, iż małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. Zatem sytuacja finansowa małżonka nie musi ulec znaczącemu pogorszeniu. Co istotne, rozszerzony obowiązek alimentacyjny nie ma ograniczenia czasowego.

W obu opisanych przypadkach, w toku postępowania sądowego, sąd bardzo wnikliwie bada sytuację majątkową i zarobkową obojga małżonków oraz zakres potrzeb małżonka uprawnionego związany z jego utrzymaniem.

OPTIMA Kancelaria Prawna świadczy pomoc prawną w zakresie spraw rodzinnych.

truck-1448919-1920x800

Zawód kierowcy samochodu ciężarowego, a obowiązek wypłaty ryczałtu za nocleg

Zawód kierowcy samochodu ciężarowego, to niewątpliwie ciężka praca, nierzadko związana z długimi nieobecnościami w domu. W czasie kilku – kilkunastodniowej podróży, kierowca zmuszony jest do wypoczynku w kabinie samochodu.
Czy pracodawca ma obowiązek zapewnić kierowcy odpowiednie warunki? Czy należy mu wypłacić ryczałt za nocleg? Zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem.

Należy pamiętać, że istnieją regulacje prawne  przyznające kierowcom dodatkowe świadczenia, które pracodawca zobowiązany jest zapłacić. Takim szczegółowym uregulowaniem jest rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Kierowcy samochodów ciężarowych, którzy w ramach wykonywania swoich obowiązków pracowniczych przemieszczają się po określonym terenie (zarówno w kraju jak i za granicą) powinni mieć zapewnione odpowiednie warunki bytowe, umożliwiające adekwatny wypoczynek przed dalszą podróżą. Oczywiście w sytuacji, gdy nie jest możliwy wypoczynek
w miejscu zamieszkania. Przez odpowiednie warunki bytowe należy rozumieć zapewnienie noclegu w hotelu.

Powyższe uregulowania wzbudzały wiele kontrowersji. Pracodawcy zastanawiali się nad obowiązkiem wypłacenia pracownikowi ryczałtu za nocleg, w przypadku gdy samochód ciężarowy wyposażony jest w miejsce do spania. Powyższą sporną kwestię rozstrzygnął Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów z dnia 12 czerwca 2014 r. (II PZP 1/14) stanowiąc, że:

„zapewnienie pracownikowi – kierowcy samochodu ciężarowego odpowiedniego miejsca do spania w kabinie tego pojazdu podczas wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.), co powoduje, że pracownikowi przysługuje zwrot kosztów noclegu na warunkach
i w wysokości określonych w § 9 ust. 1-3 tego rozporządzenia albo na korzystniejszych warunkach
i wysokości, określonych w umowie o pracę, układzie zbiorowym pracy lub innych przepisach prawa pracy.”

Powyższy wyrok może być przedmiotem wykładni zarówno pracowników podróżujących służbowo zagranicę jaki i w kraju.

OPTIMA Kancelaria Prawna świadczy pomoc prawną w zakresie rozwiązywania problemów związanych z ryczałtami za noclegi, diet oraz świadczeń dodatkowych przysługujących kierowcom samochodów ciężarowych wykonującym swoje obowiązki pracownicze zarówno w transporcie krajowym jak i międzynarodowym.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.