Obowiązek alimentacyjny wobec byłego małżonka

alimenty

Zdecydowałeś się na rozwód? Jesteś stroną pokrzywdzoną? Zarabiasz mniej od współmałżonka i martwisz się o swoją przyszłość? Należy Ci się pomoc materialna
w postaci obowiązku alimentacyjnego.

W przypadku alimentów na rzecz byłego małżonka można mówić o tzw. zwykłym obowiązku alimentacyjnym oraz o rozszerzonym obowiązku alimentacyjnym.

Ze zwykłym obowiązkiem alimentacyjnym mamy do czynienia w przypadku orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie lub z orzeczeniem winy obojga małżonków. Przesłankami do orzeczenia alimentów w przedstawionym stanie prawnym, może być zarówno niedostatek po stronie małżonka uprawnionego do alimentów, jak i możliwości zarobkowe małżonka zobowiązanego do płacenia alimentów.

Powyższy obowiązek wygasa z upływem pięciu lat od daty orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wskazany termin pięcioletni. Należy zatem pamiętać, iż sąd nie przedłuży terminu z urzędu. Obowiązek ten wygasa również, kiedy małżonek uprawiony do alimentów zawrze nowy związek małżeński.

Natomiast rozszerzony obowiązek alimentacyjny dotyczy przypadków, gdy rozwód orzeczony został z wyłącznej winy jednego z małżonków. Wówczas, gdy rozwód wiąże się z istotnym pogorszeniem sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na jego żądanie może orzec, iż małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. Zatem sytuacja finansowa małżonka nie musi ulec znaczącemu pogorszeniu. Co istotne, rozszerzony obowiązek alimentacyjny nie ma ograniczenia czasowego.

W obu opisanych przypadkach, w toku postępowania sądowego, sąd bardzo wnikliwie bada sytuację majątkową i zarobkową obojga małżonków oraz zakres potrzeb małżonka uprawnionego związany z jego utrzymaniem.

OPTIMA Kancelaria Prawna świadczy pomoc prawną w zakresie spraw rodzinnych.