Miesiąc: Sierpień 2016

prezes

Członek zarządu – różnica pomiędzy umową o pracę a powołaniem

W styczniu 2016 r. Mariusz S. został prezesem zarządu w spółce XYZ. Powołanie nastąpiło na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników. Z tytułu zajmowanego stanowiska otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w kwocie 5 000 złotych netto. W kwietniu 2016 r. władze spółki dodatkowo zatrudniły w spółce Mariusza S na podstawie umowy o pracę na czas określony.

 

Stosunek pracy na podstawie powołania można nawiązać tylko, gdy wynika to wprost
z przepisów prawa. Należy wspomnieć, iż zgodnie z art. 68 § 1 (I PKN 345/98, OSNP 1999/22/719). Mariusza S i spółkę łączy stosunek prawny wynikający z uchwały zgromadzenia wspólników podjętej na podstawie artykułu 201 § 4 Kodeksu spółek handlowych nie tworzy między stronami stosunku pracy.

 

Powołanie danej osoby w skład zarządu skutkuje nawiązaniem między nią, a spółką stosunku organizacyjnego. Nie reguluje on jednak relacji pomiędzy tymi podmiotami w sposób wyczerpujący. Dlatego też w praktyce umowy cywilnoprawne, czy o pracę dotyczące pełnienia funkcji są zawierane m.in. w celu skonkretyzowania praw i obowiązków stron, jak choćby zakresu odpowiedzialności zarządcy czy wynagrodzenia.

 

Zatrudnienie członka zarządu owocuje powstaniem stosunku pracy, który jest drugą, odrębną więzią łączącą go ze spółką. Niezależnie od tego, zarządcę łączy ze spółką tzw. stosunek organizacyjny (korporacyjny) wynikający z samego członkostwa w zarządzie. Stosunek pracowniczy wynika natomiast z zawarcia umowy o pracę, której przedmiotem jest wykonywanie obowiązków członka zarządu tożsamych z obowiązkami korporacyjnymi (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2012 r., sygn. akt III PZP 3/12). Natomiast
w wyroku z dnia 12 maja 2011 r., sygn. akt II UK 20/11, stwierdził, że w takim przypadku podległość wobec pracodawcy wyraża się w respektowaniu uchwał wspólników
i wypełnianiu obowiązków płynących z Kodeksu spółek handlowych. Członek zarządu poddany jest ekonomicznej zależności od swojego pracodawcy, a jego wynagrodzenie nie jest pokrywane wyłącznie z jego kapitału.

 

Jedną z najważniejszych odrębności między powołaniem, a zawartym później
stosunkiem pracy jest uregulowanie kwestii postępowania przy rozwiązywaniu tych stosunków. Organ, który powołał prezesa zarządu, może w każdej chwili odwołać go ze stanowiska, podejmując uchwałę na zgromadzeniu wspólników (art. 203 § 1 k.s.h.).
W momencie powzięcia uchwały nie sprawowałby już funkcji prezesa, jednak odwołany członek zarządu nadal jest pracownikiem i przysługuje mu prawo do wynagrodzenia.

mieszkania

Korzystne zmiany dla właścicieli mieszkań – uwłaszczenie z mocy prawa

Już 1 stycznia 2017 r. wprowadzone zostaną korzystne zmiany dla właścicieli mieszkań we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych. Nawet milion właścicieli mieszkań stanie się w końcu właścicielami gruntu pod swoim blokiem Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pracuje nad projektem ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów. Jednak za przekształcenie gruntu prawdopodobnie będzie trzeba zapłacić.

 

Czym jest użytkowanie wieczyste?

 

Użytkowanie wieczyste polega na oddaniu w użytkowanie gruntu będącego własnością Skarbu Państwa lub samorządu osobie fizycznej lub prawnej na okres od 40 do 99 lat.

Jakie zmiany przewidują przepisy?

 

Z chwilą wejścia w życie nowych przepisów (tj. 1 stycznia 2017 r.) wszystkie udziały
w prawie użytkowania wieczystego gruntu, na których stoją domy wielorodzinne, przekształcą się w udziały w prawie własności gruntu. Jednak najpierw trzeba będzie spełnić dwa warunki. Jakie? Po pierwsze, w budynku musi być wyodrębniona własność co najmniej jednego lokalu. Po drugie, stawka procentowa rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ma wynosić na 31 grudnia 2016 r. 1 proc. ceny nieruchomości gruntowej.
Nowe przepisy mają dotyczyć także bloków, w których znajdują się nie tylko mieszkania, ale i lokale usługowe. Zmiany nie obejmują jednak ani domów jednorodzinnych ani działek komercyjnych. Wielu krytykuje zaproponowane przez resort infrastruktury rozwiązanie.

 

Jak to będzie wyglądało w praktyce?

 

Osoba, która przekształci swój udział w gruncie, otrzyma od dotychczasowego właściciela,
tj. od gminy albo starostwa, zaświadczenie o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntu we współwłasność, które stanowić będzie podstawę wpisu nowego współwłaściciela gruntu do księgi wieczystej nieruchomości.

 

Cała wskazana procedura nie jest jednak zupełnie za darmo. Bowiem Ci, którzy podejmą się uwłaszczenia, będą zobowiązani wnosić do urzędy gminy tzw. opłatę przekształceniową przez okres 20 lat. Wysokość opłaty będzie wynosiła tyle samo, ile wynosić będzie opłata z tytułu użytkowania wieczystego w 2017 r. Znikną także aktualizacje roczne opłat. Waloryzacja będzie dokonywana na podstawie wskaźnika GUS dotyczącym zmian cen nieruchomości.

 

Celem wprowadzenia nowych regulacji pozostaje ułatwienie przekształcania udziałów
w prawie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami wielolokalowymi
w prawo współwłasności gruntu. Dziś procedura nie jest łatwa, a proces długotrwały

r-ka-pisz-ca-testament

Darowizna, a roszczenia o zachowek

Spadkodawca na podstawie umowy darowizny, tuż przed śmiercią rozdysponował całym swoim majątkiem? Pozbawiło Cię to prawa do spadkobrania? Upomnij się o zachowek.

Często powracającym w pracy rady prawnego pytaniem jest prawo spadkobierców do zachowku, w przypadku, gdy przed śmiercią spadkodawca rozdysponował całym sowim majątkiem na podstawie umowy darowizny. Rodzice coraz częściej przekazują cały lub prawie cały majątek (dom, gospodarstwo rolne) na rzecz jednego ze swoich dzieci. Przekazanie następuje w drodze umowy darowizny z ustanowieniem na rzecz rodziców służebności mieszkania. Skutkiem dokonania wskazanego rozdysponowania majątkiem jest pozbawienie pozostałych spadkobierców prawa do spadkobrania.

Wskazać należy, że w wyżej opisanym stanie faktycznym, spadkobiercom, którzy nie otrzymali w spadku żadnego majątku, przysługuje roszczenie do obdarowanego o zapłatę zachowku. Zachowek jest to minimalna gwarantowana część majątku zmarłego, która należy się jego spadkobiercom ustawowym (wskazanym w przepisach), niezależnie od woli zmarłego. Stanowi on, co do zasady, 50% wartości udziału spadkowego, który przypadałby spadkobiercy, gdyby darowizny nie uczyniono.

Podkreślania wymaga fakt, iż przy obliczaniu zachowku, do spadku nie dolicza się wartości nieruchomości, która przekazana została w formie tzw. umowy dożywocia. Tego rodzaju umowa jest jednak rzadko stosowana, bowiem bezpośrednio wiąże się z wysokimi kosztami podatkowymi. W związku z niższymi kosztami, w praktyce częściej sporządza się umowę darowizny ze służebnością mieszkania. Co najważniejsze, ta druga umowa nie ma skutku
w postaci wyłączenia danego składnika majątku ze spadku przy obliczaniu należnego zachowku. Dlatego, przy szacowaniu jego wartości, istotne jest dokonanie analizy prawnej
w zakresie rodzaju zawartej umowy pomiędzy spadkodawcą a obdarowanym. W tym celu bada się m.in. wpisy w księgach wieczystych i akta ksiąg wieczystych.

Należy pamiętać, iż roszczenie o zachowek przedawnia się z upływem 5 lat od daty śmierci spadkodawcy lub od daty dowiedzenia się spadkodawcy o powołaniu do spadku.

OPTIMA Kancelaria Prawna świadczy pomoc prawną w zakresie dochodzenia roszczeń
z zachowku oraz zajmuje się doradztwem w sprawach spadkowych