Rok: 2016

podział-majątku

Rozwód a kredyt hipoteczny

Zdecydowaliście się na wspólny kredyt hipoteczny? Dopóki żyjecie w zgodzie nie będzie stanowiło to żadnego problemu, ale co się stanie, kiedy zdecydujecie się na rozwód? Kto z was będzie zmuszony spłacać pozostałą część kredytu? Czy małżonek, który przestanie korzystać z nieruchomości będzie zmuszony płacić połowę nawet po ustaniu małżeństwa? Poniższy artykuł rozwieje wszelkie wątpliwości.

Rozwód nie zawsze oznacza definitywny koniec relacji prawnych, jakie łączyły małżonków.
Często nieporozumienia między byłymi małżonkami związane są z podziałem majątku wspólnego, jaki udało im się zgromadzić w trakcie trwania związku małżeńskiego. Co do zasady, o ile małżonkowie nie zdecydowali się na umowne ustanowienie rozdzielności majątkowej – potocznie zwanej intercyzą – od chwili zawarcia małżeństwa określone składniki majątkowe wyszczególnione w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (zwanym dalej „KRO”) – wchodzą w skład ich majątku wspólnego.

W praktyce dorobek małżonków dzieli się po połowie. W przypadku podziału nieruchomości, zasada ta jest tożsama. Nie zawsze jednak oznacza to, że każdy małżonków otrzymuje po połowie udziału w prawie własności nieruchomości. Gdy podział fizyczny nieruchomości nie jest możliwy, a sąd nie postanowi również o sprzedaży nieruchomości
i podziale uzyskanej sumy pomiędzy małżonków, jedynym rozwiązaniem pozostaje przyznanie nieruchomości jednemu z nich z równoczesnym obowiązkiem spłacenia udziału przypadającego na drugiego małżonka.

W przypadku przyznania nieruchomości jednemu z małżonków z obowiązkiem dokonania spłaty wobec drugiego małżonka (jego udziału w nieruchomości), pojawia się problem dalszej spłaty kredytu. Bowiem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy podziale majątku małżonków uwzględnia się jedynie jego aktywa. Nie ulega wątpliwości, że kredyt hipoteczny stanowi pasywa obciążające daną nieruchomość.

Należy pamiętać, iż umową kredytową może rozporządzać tylko kredytodawca, tj. bank. Jeżeli wyrazi on zgodę na zmiany w umowie, wówczas bez żadnych przeszkód można ich będzie dokonać. W takiej sytuacji dłużnikiem będzie tylko jeden z pierwotnych kredytobiorców, który przejmuje spłatę całej pozostałej kwoty kredytu. Aby powyższe ustalenia były skuteczne, niezbędne jest podpisanie aneksu przez oboje małżonków. Jeśli jednak nieruchomość otrzyma jeden z byłych współmałżonków, a kredyt nie zostanie przejęty przez niego, to oboje nadal solidarnie odpowiadają za zaciągnięte zobowiązania.

OPTIMA Kancelaria Prawna świadczy pomoc prawną w zakresie rozwiązywania problemów związanych z podziałem majątku wspólnego, a także zajmuje się doradztwem w sprawach rodzinnych.

Zainteresowanych zapraszamy do współpracy.

where-s-the-money-gone-1513359-1600x1200

Przedawnienie roszczeń z tyt pożyczki i kredytu

Nie spłaciłeś pożyczki? Od terminu, w którym miała zostać spłacona minęły już 3 lata,
a firma windykacyjna wniosła przeciwko Tobie powództwo? Zastanawiasz się czy to zgodne z prawem? Zapoznaj się z naszym artykułem.

Temat przedawnienia roszczeń z tytułu umowy pożyczki i kredytu, jest o tyle istotny, iż praktyką firm windykacyjnych jest dochodzenie od pożyczkobiorców spłaty pożyczek przedawnionych.

Firmy windykacyjne liczą na nieświadomość pożyczkobiorców. Należy pamiętać, że sąd nie uwzględni przedawnienia roszczenia z urzędu. To znaczy, że w nakazie zapłaty lub
w wyroku nakaże dłużników zwrot pożyczki wraz z ustawowymi odsetkami. Sąd obciąży dłużnika także kosztami procesu, obejmującymi opłatę za pozew oraz wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego reprezentującego firmę windykacyjną. Zatem kwota, którą dłużnik zobowiązany będzie zapłacić, okaże się znacznie wyższa, niż kwota którą miał zwrócić zgodnie z umową pożyczki.

Podkreślenia wymaga fakt, iż przedawnienie roszczenia dochodzonego pozwem uwzględniane jest na zarzut pozwanego, który będzie musiał złożyć przed sądem stosowne oświadczenie. Oświadczenie takie pozwany może wnieść w formie pisemnej. Pozwany, który został wezwany na rozprawę, może również poinformować sąd o przedawnieniu ustnie. Jeżeli roszczenie istotnie jest przedawnione, sąd oddali powództwo, a koszty procesu poniesie firma windykacyjna.

Roszczenie o zwrot pożyczki przedawnia się z upływem 3 lat od terminu, w którym pożyczka miała zostać spłacona. Taka sama zasada dotyczy przedawnienia roszczeń z umowy kredytu. W razie spłaty w ratach, termin przedawnienia liczy się osobno dla każdej z rat, w zależności od daty, w jakiej rata miała zostać spłacona. Jeżeli natomiast nastąpiło wypowiedzenie umowy kredytowej, i postawienie w stan wymagalności całego niespłaconego kredytu, termin będzie się liczył od daty, w której bank zobowiązał dłużnika do spłaty całej należności.

Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, iż bieg przedawnienia przerywają czynności takie jak: takie: uznanie roszczenia, w tym ze zrzeczeniem się zarzutu przedawnienia, zawarcie ugody z firmą windykacyjną, rozłożenie na raty, częściowa spłata itp. Bieg terminu przedawnienia należy liczyć od początku. Nie należy zatem prowadzić z firmą windykacyjną żadnych negocjacji, a przed złożeniem podpisu na jakimkolwiek dokumencie, przeanalizować jego treść, i w razie potrzeby skonsultować ją z prawnikiem. Natomiast poinformowanie firmy windykacyjnej o przedawnieniu roszczenia już na etapie wezwania do zapłaty, może spowodować, że wierzyciel odstąpi od skierowania sprawy na drogę sądowa.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.