Autor: Optima-Admin

prezes

Członek zarządu – różnica pomiędzy umową o pracę a powołaniem

W styczniu 2016 r. Mariusz S. został prezesem zarządu w spółce XYZ. Powołanie nastąpiło na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników. Z tytułu zajmowanego stanowiska otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w kwocie 5 000 złotych netto. W kwietniu 2016 r. władze spółki dodatkowo zatrudniły w spółce Mariusza S na podstawie umowy o pracę na czas określony.

 

Stosunek pracy na podstawie powołania można nawiązać tylko, gdy wynika to wprost
z przepisów prawa. Należy wspomnieć, iż zgodnie z art. 68 § 1 (I PKN 345/98, OSNP 1999/22/719). Mariusza S i spółkę łączy stosunek prawny wynikający z uchwały zgromadzenia wspólników podjętej na podstawie artykułu 201 § 4 Kodeksu spółek handlowych nie tworzy między stronami stosunku pracy.

 

Powołanie danej osoby w skład zarządu skutkuje nawiązaniem między nią, a spółką stosunku organizacyjnego. Nie reguluje on jednak relacji pomiędzy tymi podmiotami w sposób wyczerpujący. Dlatego też w praktyce umowy cywilnoprawne, czy o pracę dotyczące pełnienia funkcji są zawierane m.in. w celu skonkretyzowania praw i obowiązków stron, jak choćby zakresu odpowiedzialności zarządcy czy wynagrodzenia.

 

Zatrudnienie członka zarządu owocuje powstaniem stosunku pracy, który jest drugą, odrębną więzią łączącą go ze spółką. Niezależnie od tego, zarządcę łączy ze spółką tzw. stosunek organizacyjny (korporacyjny) wynikający z samego członkostwa w zarządzie. Stosunek pracowniczy wynika natomiast z zawarcia umowy o pracę, której przedmiotem jest wykonywanie obowiązków członka zarządu tożsamych z obowiązkami korporacyjnymi (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2012 r., sygn. akt III PZP 3/12). Natomiast
w wyroku z dnia 12 maja 2011 r., sygn. akt II UK 20/11, stwierdził, że w takim przypadku podległość wobec pracodawcy wyraża się w respektowaniu uchwał wspólników
i wypełnianiu obowiązków płynących z Kodeksu spółek handlowych. Członek zarządu poddany jest ekonomicznej zależności od swojego pracodawcy, a jego wynagrodzenie nie jest pokrywane wyłącznie z jego kapitału.

 

Jedną z najważniejszych odrębności między powołaniem, a zawartym później
stosunkiem pracy jest uregulowanie kwestii postępowania przy rozwiązywaniu tych stosunków. Organ, który powołał prezesa zarządu, może w każdej chwili odwołać go ze stanowiska, podejmując uchwałę na zgromadzeniu wspólników (art. 203 § 1 k.s.h.).
W momencie powzięcia uchwały nie sprawowałby już funkcji prezesa, jednak odwołany członek zarządu nadal jest pracownikiem i przysługuje mu prawo do wynagrodzenia.

mieszkania

Korzystne zmiany dla właścicieli mieszkań – uwłaszczenie z mocy prawa

Już 1 stycznia 2017 r. wprowadzone zostaną korzystne zmiany dla właścicieli mieszkań we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych. Nawet milion właścicieli mieszkań stanie się w końcu właścicielami gruntu pod swoim blokiem Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pracuje nad projektem ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów. Jednak za przekształcenie gruntu prawdopodobnie będzie trzeba zapłacić.

 

Czym jest użytkowanie wieczyste?

 

Użytkowanie wieczyste polega na oddaniu w użytkowanie gruntu będącego własnością Skarbu Państwa lub samorządu osobie fizycznej lub prawnej na okres od 40 do 99 lat.

Jakie zmiany przewidują przepisy?

 

Z chwilą wejścia w życie nowych przepisów (tj. 1 stycznia 2017 r.) wszystkie udziały
w prawie użytkowania wieczystego gruntu, na których stoją domy wielorodzinne, przekształcą się w udziały w prawie własności gruntu. Jednak najpierw trzeba będzie spełnić dwa warunki. Jakie? Po pierwsze, w budynku musi być wyodrębniona własność co najmniej jednego lokalu. Po drugie, stawka procentowa rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ma wynosić na 31 grudnia 2016 r. 1 proc. ceny nieruchomości gruntowej.
Nowe przepisy mają dotyczyć także bloków, w których znajdują się nie tylko mieszkania, ale i lokale usługowe. Zmiany nie obejmują jednak ani domów jednorodzinnych ani działek komercyjnych. Wielu krytykuje zaproponowane przez resort infrastruktury rozwiązanie.

 

Jak to będzie wyglądało w praktyce?

 

Osoba, która przekształci swój udział w gruncie, otrzyma od dotychczasowego właściciela,
tj. od gminy albo starostwa, zaświadczenie o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntu we współwłasność, które stanowić będzie podstawę wpisu nowego współwłaściciela gruntu do księgi wieczystej nieruchomości.

 

Cała wskazana procedura nie jest jednak zupełnie za darmo. Bowiem Ci, którzy podejmą się uwłaszczenia, będą zobowiązani wnosić do urzędy gminy tzw. opłatę przekształceniową przez okres 20 lat. Wysokość opłaty będzie wynosiła tyle samo, ile wynosić będzie opłata z tytułu użytkowania wieczystego w 2017 r. Znikną także aktualizacje roczne opłat. Waloryzacja będzie dokonywana na podstawie wskaźnika GUS dotyczącym zmian cen nieruchomości.

 

Celem wprowadzenia nowych regulacji pozostaje ułatwienie przekształcania udziałów
w prawie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami wielolokalowymi
w prawo współwłasności gruntu. Dziś procedura nie jest łatwa, a proces długotrwały

r-ka-pisz-ca-testament

Darowizna, a roszczenia o zachowek

Spadkodawca na podstawie umowy darowizny, tuż przed śmiercią rozdysponował całym swoim majątkiem? Pozbawiło Cię to prawa do spadkobrania? Upomnij się o zachowek.

Często powracającym w pracy rady prawnego pytaniem jest prawo spadkobierców do zachowku, w przypadku, gdy przed śmiercią spadkodawca rozdysponował całym sowim majątkiem na podstawie umowy darowizny. Rodzice coraz częściej przekazują cały lub prawie cały majątek (dom, gospodarstwo rolne) na rzecz jednego ze swoich dzieci. Przekazanie następuje w drodze umowy darowizny z ustanowieniem na rzecz rodziców służebności mieszkania. Skutkiem dokonania wskazanego rozdysponowania majątkiem jest pozbawienie pozostałych spadkobierców prawa do spadkobrania.

Wskazać należy, że w wyżej opisanym stanie faktycznym, spadkobiercom, którzy nie otrzymali w spadku żadnego majątku, przysługuje roszczenie do obdarowanego o zapłatę zachowku. Zachowek jest to minimalna gwarantowana część majątku zmarłego, która należy się jego spadkobiercom ustawowym (wskazanym w przepisach), niezależnie od woli zmarłego. Stanowi on, co do zasady, 50% wartości udziału spadkowego, który przypadałby spadkobiercy, gdyby darowizny nie uczyniono.

Podkreślania wymaga fakt, iż przy obliczaniu zachowku, do spadku nie dolicza się wartości nieruchomości, która przekazana została w formie tzw. umowy dożywocia. Tego rodzaju umowa jest jednak rzadko stosowana, bowiem bezpośrednio wiąże się z wysokimi kosztami podatkowymi. W związku z niższymi kosztami, w praktyce częściej sporządza się umowę darowizny ze służebnością mieszkania. Co najważniejsze, ta druga umowa nie ma skutku
w postaci wyłączenia danego składnika majątku ze spadku przy obliczaniu należnego zachowku. Dlatego, przy szacowaniu jego wartości, istotne jest dokonanie analizy prawnej
w zakresie rodzaju zawartej umowy pomiędzy spadkodawcą a obdarowanym. W tym celu bada się m.in. wpisy w księgach wieczystych i akta ksiąg wieczystych.

Należy pamiętać, iż roszczenie o zachowek przedawnia się z upływem 5 lat od daty śmierci spadkodawcy lub od daty dowiedzenia się spadkodawcy o powołaniu do spadku.

OPTIMA Kancelaria Prawna świadczy pomoc prawną w zakresie dochodzenia roszczeń
z zachowku oraz zajmuje się doradztwem w sprawach spadkowych

VAT

Odliczenie VAT – kiedy jest możliwe, a kiedy zabronione?

Jako, że VAT odlicza się jedynie z faktury, wydawałoby się, że jej uzyskanie pozwala pomniejszyć VAT do zapłaty. Jednakże w praktyce nie zawsze jest to możliwe. Przygotowaliśmy dla Państwa informacje, kiedy mimo posiadanej faktury, VAT-u nie odliczymy.

Przedsiębiorcy, którzy są VAT-owcami mają prawo do pomniejszania VAT-u od sprzedaży o VAT od zakupów, co skutkuje dokonywaniem zakupów po cenach netto. Rozliczenia VAT-u dokonuje się w deklaracji VAT biorąc pod uwagę całą sprzedaż i wszystkie zakupy z danego okresu, którym może być miesiąc lub kwartał.

Musisz być VAT-owcem

Według ogólnej zasady, VAT można odliczać od zakupów służących tzw. czynnościom opodatkowanym.

Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia z VAT, nie mają prawa do rozliczania VAT-u z faktur zakupowych. Jednak przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia przedmiotowego (na podstawie rodzaju sprzedaży), którzy prowadzą tzw. sprzedaż mieszaną mogą odliczać VAT tylko wtedy, gdy zakup dotyczy sprzedaży opodatkowanej (a nie zwolnionej)..

Zastanawiasz się co zrobić w sytuacji, w której przedsiębiorca zwolniony z VAT traci prawo do zwolnienia lub rezygnuje z niego? Od początku 2014 roku możliwe jest odliczenie VAT od zakupów udokumentowanych fakturą otrzymaną przed dniem utraty zwolnienia lub rezygnacji ze zwolnienia. Do końca 2013 roku, aby dokonać takiego odliczenia trzeba było uzyskać zgodę naczelnika urzędu skarbowego oraz sporządzić spis z natury na dzień utraty zwolnienia.

 

Procedura marży

W praktyce najczęściej zakup w procedurze marży dotyczy towarów używanych nabytych na potrzeby firmy m.in. w komisie – samochodu, komputera czy telefonu. Przedsiębiorca, który zakupił na potrzeby prowadzonej działalności np. samochód lub inny element wyposażenia firmy na podstawie faktury marża nie może tego dokumentu wprowadzić do rejestru zakupów VAT, ani odliczyć podatku z takiej faktury.

 

Brak numeru NIP

 

Do końca 2013 roku brak NIP na fakturze był w większości przypadków traktowany przez organy podatkowe jako przeoczenie nie powodujące poważniejszych skutków. Od 2014 roku po zmianie przepisów i wprowadzeniu dokładnych wytycznych, co do tego jakie dane powinna zawierać faktura, organy podatkowe mogą surowiej traktować brak numeru NIP na dokumencie sprzedaży. Może się okazać, że brak numeru identyfikującego nabywcę sprawi, że taki dokument nie będzie mógł zostać uznany za fakturę.

 

Błędnie wystawiona faktura

Niemożliwość odliczenia VAT może wynikać także z faktu, iż faktura nie spełnia kryteriów wymaganych przez przepisy. Przykładem mogą być m.in. błędy formalne na fakturze oraz sytuacji gdy odliczenie mogłoby uszczuplić należności budżetowe w sposób nieuzasadniony.

 

company higher consil

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o.

Zastanawiasz się jaka forma prawna przedsiębiorstwa jest najbardziej opłacalna? Nie wiesz czym różni się spółka osobowa od kapitałowej? Myślałeś o sp. z o.o., ale martwisz się o kwestie potencjalnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki? Poniżej przedstawiamy najważniejsze aspekty związane z tym zagadnieniem.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) jest formą prawną przedsiębiorstwa, której tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział
i przekształcanie reguluje kodeks spółek handlowych.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do grupy spółek kapitałowych i cieszy się dużą popularnością wśród przedsiębiorców, gdyż jak sama nazwa wskazuje ogranicza odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki. Osoba lub osoby tworzące sp. z o.o. odpowiadają jedynie w zakresie wkładów wniesionych do spółki na pokrycie objętych udziałów. Wierzyciel nie może w przypadku niewypłacalności spółki domagać się zaspokojenia z majątku osobistego wspólnika.

Mając na względzie powyższe, sp. z o.o. jest bardzo korzystną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Wydawałoby się, że spółka ta nie ma wad i zwolniona jest od wszelkich ograniczeń. Jednakże i ta forma prowadzenia działalności wiąże się z pewnym ryzykiem.

W spółce z o.o. oprócz udziałowców – którzy tworzą wspólnie zgromadzenie wspólników – musi być ustanowiony jedno lub wieloosobowy zarząd spółki, który będzie pełnił rolę organu reprezentującego spółkę. Ograniczenie za zobowiązania spółki nie w każdej sytuacji ograniczą odpowiedzialność członków zarządu. Zgodnie z art. 299 § 1 KSH w przypadku bezskuteczności egzekucji prowadzonej wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, za jej zobowiązania odpowiadają członkowie zarządu. Oznacza to, że wierzyciel w określonych w przepisach prawa przypadkach będzie mógł dochodzić zaspokojenia z ich majątku osobistego.

W związku z powyższym, główne ryzyko w przypadku niepowodzenia inwestycji spoczywa właśnie na członkach zarządu. Bardzo często, w niewielkich spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, członkami zarządu są wspólnicy.

OPTIMA Kancelaria Prawna świadczy pomoc prawną w zakresie rozwiązywania
problemów związanych z tworzeniem, organizacją, rozwiązywaniem, łączeniem, podziałem
i przekształcaniem sp. z o.o.

rozwód

Rozwód z orzekaniem o winie – korzyści i konsekwencje

Wstęp: Zastanawiasz się jakie korzyści możesz uzyskać przy rozwodzie z orzekaniem o winie?
Jak to polepszy Twoją sytuację?
Wielu Klientów zgłaszających się do kancelarii w kwestii rozwodu zadaje pytanie, co da mi rozwód z orzekaniem o winie drugiej strony? Postaramy się udzielić Państwu wystarczająco wyczerpującej odpowiedzi na powyższe pytanie.

Orzeczenie rozwodu następuję, gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Na zgodny wniosek stron, sąd może odstąpić od wskazania z czyjej winy małżeństwo się rozpadło, albo uznać, że wyłącznie winnym rozkładu pożycia jest jeden z małżonków. Aby jednak sąd orzekł winę jednego, drugi z małżonków powinien wskazać, jakie obowiązki obwiniony naruszył, a także przedstawić dowody (np. notatki o interwencji policji lub zeznania świadków), że takie postępowanie rzeczywiście wystąpiło. Najczęściej małżonkowie powołują się na naruszenie obowiązków wspólnego pożycia, brak pomocy, nielojalność czy niewierność.

Co z alimentami?

Na prawo do alimentów dla rozwiedzionego małżonka nie ma wpływu to, który z nich wniósł pozew. Przede wszystkim sąd bierze pod uwagę to, kto został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a także sytuację majątkową osoby występującej z żądaniem przyznania jej alimentów. Podsumowując, prawo do alimentów ma rozwiedziony małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i znajduje się w niedostatku. Może on żądać od drugiego środków utrzymania na pokrycie swoich usprawiedliwionych potrzeb. Należy jednak pamiętać, że przyznana kwota powinna odpowiadać możliwościom zarobkowym zobowiązanego. Obowiązek alimentacyjny wygasa w ciągu 5 lat, biorąc pod uwagę podany stan faktyczny.

Kolejny związek małżeński a prawo do świadczenia alimentacyjnego?

Obowiązek alimentacyjny wygasa, gdy uprawniony po rozwodzie zawarł nowe małżeństwo. Nie ma znaczenia jego sytuacja majątkowa czy rodzaj orzeczenia o winie.

OPTIMA Kancelaria Prawna, świadczy kompleksowe usługi w zakresie prawa rodzinnego, w tym rozwodów, alimentów, a także w kwestii podziału majątku.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

alimenty

Obowiązek alimentacyjny wobec byłego małżonka

Zdecydowałeś się na rozwód? Jesteś stroną pokrzywdzoną? Zarabiasz mniej od współmałżonka i martwisz się o swoją przyszłość? Należy Ci się pomoc materialna
w postaci obowiązku alimentacyjnego.

W przypadku alimentów na rzecz byłego małżonka można mówić o tzw. zwykłym obowiązku alimentacyjnym oraz o rozszerzonym obowiązku alimentacyjnym.

Ze zwykłym obowiązkiem alimentacyjnym mamy do czynienia w przypadku orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie lub z orzeczeniem winy obojga małżonków. Przesłankami do orzeczenia alimentów w przedstawionym stanie prawnym, może być zarówno niedostatek po stronie małżonka uprawnionego do alimentów, jak i możliwości zarobkowe małżonka zobowiązanego do płacenia alimentów.

Powyższy obowiązek wygasa z upływem pięciu lat od daty orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wskazany termin pięcioletni. Należy zatem pamiętać, iż sąd nie przedłuży terminu z urzędu. Obowiązek ten wygasa również, kiedy małżonek uprawiony do alimentów zawrze nowy związek małżeński.

Natomiast rozszerzony obowiązek alimentacyjny dotyczy przypadków, gdy rozwód orzeczony został z wyłącznej winy jednego z małżonków. Wówczas, gdy rozwód wiąże się z istotnym pogorszeniem sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na jego żądanie może orzec, iż małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. Zatem sytuacja finansowa małżonka nie musi ulec znaczącemu pogorszeniu. Co istotne, rozszerzony obowiązek alimentacyjny nie ma ograniczenia czasowego.

W obu opisanych przypadkach, w toku postępowania sądowego, sąd bardzo wnikliwie bada sytuację majątkową i zarobkową obojga małżonków oraz zakres potrzeb małżonka uprawnionego związany z jego utrzymaniem.

OPTIMA Kancelaria Prawna świadczy pomoc prawną w zakresie spraw rodzinnych.

truck-1448919-1920x800

Zawód kierowcy samochodu ciężarowego, a obowiązek wypłaty ryczałtu za nocleg

Zawód kierowcy samochodu ciężarowego, to niewątpliwie ciężka praca, nierzadko związana z długimi nieobecnościami w domu. W czasie kilku – kilkunastodniowej podróży, kierowca zmuszony jest do wypoczynku w kabinie samochodu.
Czy pracodawca ma obowiązek zapewnić kierowcy odpowiednie warunki? Czy należy mu wypłacić ryczałt za nocleg? Zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem.

Należy pamiętać, że istnieją regulacje prawne  przyznające kierowcom dodatkowe świadczenia, które pracodawca zobowiązany jest zapłacić. Takim szczegółowym uregulowaniem jest rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Kierowcy samochodów ciężarowych, którzy w ramach wykonywania swoich obowiązków pracowniczych przemieszczają się po określonym terenie (zarówno w kraju jak i za granicą) powinni mieć zapewnione odpowiednie warunki bytowe, umożliwiające adekwatny wypoczynek przed dalszą podróżą. Oczywiście w sytuacji, gdy nie jest możliwy wypoczynek
w miejscu zamieszkania. Przez odpowiednie warunki bytowe należy rozumieć zapewnienie noclegu w hotelu.

Powyższe uregulowania wzbudzały wiele kontrowersji. Pracodawcy zastanawiali się nad obowiązkiem wypłacenia pracownikowi ryczałtu za nocleg, w przypadku gdy samochód ciężarowy wyposażony jest w miejsce do spania. Powyższą sporną kwestię rozstrzygnął Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów z dnia 12 czerwca 2014 r. (II PZP 1/14) stanowiąc, że:

„zapewnienie pracownikowi – kierowcy samochodu ciężarowego odpowiedniego miejsca do spania w kabinie tego pojazdu podczas wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.), co powoduje, że pracownikowi przysługuje zwrot kosztów noclegu na warunkach
i w wysokości określonych w § 9 ust. 1-3 tego rozporządzenia albo na korzystniejszych warunkach
i wysokości, określonych w umowie o pracę, układzie zbiorowym pracy lub innych przepisach prawa pracy.”

Powyższy wyrok może być przedmiotem wykładni zarówno pracowników podróżujących służbowo zagranicę jaki i w kraju.

OPTIMA Kancelaria Prawna świadczy pomoc prawną w zakresie rozwiązywania problemów związanych z ryczałtami za noclegi, diet oraz świadczeń dodatkowych przysługujących kierowcom samochodów ciężarowych wykonującym swoje obowiązki pracownicze zarówno w transporcie krajowym jak i międzynarodowym.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

sp.zo.o

Rejestracja spółki z o o.o.

Chcesz założyć sp. z o.o., ale nie wiesz jak to zrobić? Zastanawiasz się jak to wygląda
w praktyce? Jesteś ciekawy ile będzie Cię to kosztowało? Zapraszamy do zapoznania się
z poniższym artykułem.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: sp. z o.o.), może być utworzona przez co najmniej jedną osobę w każdym celu zgodnym z przepisami prawa i w nich przewidzianym. Jej założycielami mogą być osoby fizyczne albo osoby prawne, bez względu na obywatelstwo i miejsce siedziby. W zarządzie spółki mogą jednak zasiadać wyłącznie osoby fizyczne. Przy czym, jak wynika z art. 151 § 2 k.s.h., spółka z o.o. nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z o.o.

Cechą wyróżniającą spółkę z o.o. jest niewątpliwie ograniczenie odpowiedzialności osobistej wspólników za zobowiązania spółki. Jednak w niektórych przypadkach odpowiedzialność taką mogą ponosić członkowie zarządu.

Sporządzenie umowy spółki

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna być zawarta w formie aktu notarialnego lub przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z o.o. (tzw. S24), udostępnianego w systemie teleinformatycznym.

Umowa spółki musi zostać podpisana przez wszystkich wspólników. Ponadto, członkowie zarządu powinni złożyć swoje podpisy w obecności notariusza, albowiem wzory podpisów będą stanowić załącznik do formularzy rejestracyjnych spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Kapitał

Kapitał zakładowy spółki nie może być mniejszy niż 5 tysięcy złotych.

Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym

Kolejnym etapem działań jest rejestracja spółki w KRS.

Zgłoszenie spółki do rejestru następuje na formularzu rejestracyjnym w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od jej zawiązania. Jeżeli spółka nie zostanie zgłoszona do rejestru w ustawowym terminie, to umowa, którą podpisali wspólnicy ulega rozwiązaniu.

Z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzyskuje osobowość prawną.

Podsumowując do powstania spółki z o.o. wymaga się:

• zawarcia umowy spółki,
• wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego
• powołania zarządu,
• ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki,
• wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS

OPTIMA Kancelaria Prawna świadczy profesjonalne usługi z zakresu rejestracji i obsługi spółek z o.o.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.