Kategoria: Blog: Prawo dla biznesu

prezes

Członek zarządu – różnica pomiędzy umową o pracę a powołaniem

W styczniu 2016 r. Mariusz S. został prezesem zarządu w spółce XYZ. Powołanie nastąpiło na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników. Z tytułu zajmowanego stanowiska otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w kwocie 5 000 złotych netto. W kwietniu 2016 r. władze spółki dodatkowo zatrudniły w spółce Mariusza S na podstawie umowy o pracę na czas określony.

 

Stosunek pracy na podstawie powołania można nawiązać tylko, gdy wynika to wprost
z przepisów prawa. Należy wspomnieć, iż zgodnie z art. 68 § 1 (I PKN 345/98, OSNP 1999/22/719). Mariusza S i spółkę łączy stosunek prawny wynikający z uchwały zgromadzenia wspólników podjętej na podstawie artykułu 201 § 4 Kodeksu spółek handlowych nie tworzy między stronami stosunku pracy.

 

Powołanie danej osoby w skład zarządu skutkuje nawiązaniem między nią, a spółką stosunku organizacyjnego. Nie reguluje on jednak relacji pomiędzy tymi podmiotami w sposób wyczerpujący. Dlatego też w praktyce umowy cywilnoprawne, czy o pracę dotyczące pełnienia funkcji są zawierane m.in. w celu skonkretyzowania praw i obowiązków stron, jak choćby zakresu odpowiedzialności zarządcy czy wynagrodzenia.

 

Zatrudnienie członka zarządu owocuje powstaniem stosunku pracy, który jest drugą, odrębną więzią łączącą go ze spółką. Niezależnie od tego, zarządcę łączy ze spółką tzw. stosunek organizacyjny (korporacyjny) wynikający z samego członkostwa w zarządzie. Stosunek pracowniczy wynika natomiast z zawarcia umowy o pracę, której przedmiotem jest wykonywanie obowiązków członka zarządu tożsamych z obowiązkami korporacyjnymi (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2012 r., sygn. akt III PZP 3/12). Natomiast
w wyroku z dnia 12 maja 2011 r., sygn. akt II UK 20/11, stwierdził, że w takim przypadku podległość wobec pracodawcy wyraża się w respektowaniu uchwał wspólników
i wypełnianiu obowiązków płynących z Kodeksu spółek handlowych. Członek zarządu poddany jest ekonomicznej zależności od swojego pracodawcy, a jego wynagrodzenie nie jest pokrywane wyłącznie z jego kapitału.

 

Jedną z najważniejszych odrębności między powołaniem, a zawartym później
stosunkiem pracy jest uregulowanie kwestii postępowania przy rozwiązywaniu tych stosunków. Organ, który powołał prezesa zarządu, może w każdej chwili odwołać go ze stanowiska, podejmując uchwałę na zgromadzeniu wspólników (art. 203 § 1 k.s.h.).
W momencie powzięcia uchwały nie sprawowałby już funkcji prezesa, jednak odwołany członek zarządu nadal jest pracownikiem i przysługuje mu prawo do wynagrodzenia.

VAT

Odliczenie VAT – kiedy jest możliwe, a kiedy zabronione?

Jako, że VAT odlicza się jedynie z faktury, wydawałoby się, że jej uzyskanie pozwala pomniejszyć VAT do zapłaty. Jednakże w praktyce nie zawsze jest to możliwe. Przygotowaliśmy dla Państwa informacje, kiedy mimo posiadanej faktury, VAT-u nie odliczymy.

Przedsiębiorcy, którzy są VAT-owcami mają prawo do pomniejszania VAT-u od sprzedaży o VAT od zakupów, co skutkuje dokonywaniem zakupów po cenach netto. Rozliczenia VAT-u dokonuje się w deklaracji VAT biorąc pod uwagę całą sprzedaż i wszystkie zakupy z danego okresu, którym może być miesiąc lub kwartał.

Musisz być VAT-owcem

Według ogólnej zasady, VAT można odliczać od zakupów służących tzw. czynnościom opodatkowanym.

Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia z VAT, nie mają prawa do rozliczania VAT-u z faktur zakupowych. Jednak przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia przedmiotowego (na podstawie rodzaju sprzedaży), którzy prowadzą tzw. sprzedaż mieszaną mogą odliczać VAT tylko wtedy, gdy zakup dotyczy sprzedaży opodatkowanej (a nie zwolnionej)..

Zastanawiasz się co zrobić w sytuacji, w której przedsiębiorca zwolniony z VAT traci prawo do zwolnienia lub rezygnuje z niego? Od początku 2014 roku możliwe jest odliczenie VAT od zakupów udokumentowanych fakturą otrzymaną przed dniem utraty zwolnienia lub rezygnacji ze zwolnienia. Do końca 2013 roku, aby dokonać takiego odliczenia trzeba było uzyskać zgodę naczelnika urzędu skarbowego oraz sporządzić spis z natury na dzień utraty zwolnienia.

 

Procedura marży

W praktyce najczęściej zakup w procedurze marży dotyczy towarów używanych nabytych na potrzeby firmy m.in. w komisie – samochodu, komputera czy telefonu. Przedsiębiorca, który zakupił na potrzeby prowadzonej działalności np. samochód lub inny element wyposażenia firmy na podstawie faktury marża nie może tego dokumentu wprowadzić do rejestru zakupów VAT, ani odliczyć podatku z takiej faktury.

 

Brak numeru NIP

 

Do końca 2013 roku brak NIP na fakturze był w większości przypadków traktowany przez organy podatkowe jako przeoczenie nie powodujące poważniejszych skutków. Od 2014 roku po zmianie przepisów i wprowadzeniu dokładnych wytycznych, co do tego jakie dane powinna zawierać faktura, organy podatkowe mogą surowiej traktować brak numeru NIP na dokumencie sprzedaży. Może się okazać, że brak numeru identyfikującego nabywcę sprawi, że taki dokument nie będzie mógł zostać uznany za fakturę.

 

Błędnie wystawiona faktura

Niemożliwość odliczenia VAT może wynikać także z faktu, iż faktura nie spełnia kryteriów wymaganych przez przepisy. Przykładem mogą być m.in. błędy formalne na fakturze oraz sytuacji gdy odliczenie mogłoby uszczuplić należności budżetowe w sposób nieuzasadniony.

 

company higher consil

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o.

Zastanawiasz się jaka forma prawna przedsiębiorstwa jest najbardziej opłacalna? Nie wiesz czym różni się spółka osobowa od kapitałowej? Myślałeś o sp. z o.o., ale martwisz się o kwestie potencjalnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki? Poniżej przedstawiamy najważniejsze aspekty związane z tym zagadnieniem.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) jest formą prawną przedsiębiorstwa, której tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział
i przekształcanie reguluje kodeks spółek handlowych.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do grupy spółek kapitałowych i cieszy się dużą popularnością wśród przedsiębiorców, gdyż jak sama nazwa wskazuje ogranicza odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki. Osoba lub osoby tworzące sp. z o.o. odpowiadają jedynie w zakresie wkładów wniesionych do spółki na pokrycie objętych udziałów. Wierzyciel nie może w przypadku niewypłacalności spółki domagać się zaspokojenia z majątku osobistego wspólnika.

Mając na względzie powyższe, sp. z o.o. jest bardzo korzystną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Wydawałoby się, że spółka ta nie ma wad i zwolniona jest od wszelkich ograniczeń. Jednakże i ta forma prowadzenia działalności wiąże się z pewnym ryzykiem.

W spółce z o.o. oprócz udziałowców – którzy tworzą wspólnie zgromadzenie wspólników – musi być ustanowiony jedno lub wieloosobowy zarząd spółki, który będzie pełnił rolę organu reprezentującego spółkę. Ograniczenie za zobowiązania spółki nie w każdej sytuacji ograniczą odpowiedzialność członków zarządu. Zgodnie z art. 299 § 1 KSH w przypadku bezskuteczności egzekucji prowadzonej wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, za jej zobowiązania odpowiadają członkowie zarządu. Oznacza to, że wierzyciel w określonych w przepisach prawa przypadkach będzie mógł dochodzić zaspokojenia z ich majątku osobistego.

W związku z powyższym, główne ryzyko w przypadku niepowodzenia inwestycji spoczywa właśnie na członkach zarządu. Bardzo często, w niewielkich spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, członkami zarządu są wspólnicy.

OPTIMA Kancelaria Prawna świadczy pomoc prawną w zakresie rozwiązywania
problemów związanych z tworzeniem, organizacją, rozwiązywaniem, łączeniem, podziałem
i przekształcaniem sp. z o.o.

truck-1448919-1920x800

Zawód kierowcy samochodu ciężarowego, a obowiązek wypłaty ryczałtu za nocleg

Zawód kierowcy samochodu ciężarowego, to niewątpliwie ciężka praca, nierzadko związana z długimi nieobecnościami w domu. W czasie kilku – kilkunastodniowej podróży, kierowca zmuszony jest do wypoczynku w kabinie samochodu.
Czy pracodawca ma obowiązek zapewnić kierowcy odpowiednie warunki? Czy należy mu wypłacić ryczałt za nocleg? Zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem.

Należy pamiętać, że istnieją regulacje prawne  przyznające kierowcom dodatkowe świadczenia, które pracodawca zobowiązany jest zapłacić. Takim szczegółowym uregulowaniem jest rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Kierowcy samochodów ciężarowych, którzy w ramach wykonywania swoich obowiązków pracowniczych przemieszczają się po określonym terenie (zarówno w kraju jak i za granicą) powinni mieć zapewnione odpowiednie warunki bytowe, umożliwiające adekwatny wypoczynek przed dalszą podróżą. Oczywiście w sytuacji, gdy nie jest możliwy wypoczynek
w miejscu zamieszkania. Przez odpowiednie warunki bytowe należy rozumieć zapewnienie noclegu w hotelu.

Powyższe uregulowania wzbudzały wiele kontrowersji. Pracodawcy zastanawiali się nad obowiązkiem wypłacenia pracownikowi ryczałtu za nocleg, w przypadku gdy samochód ciężarowy wyposażony jest w miejsce do spania. Powyższą sporną kwestię rozstrzygnął Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów z dnia 12 czerwca 2014 r. (II PZP 1/14) stanowiąc, że:

„zapewnienie pracownikowi – kierowcy samochodu ciężarowego odpowiedniego miejsca do spania w kabinie tego pojazdu podczas wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.), co powoduje, że pracownikowi przysługuje zwrot kosztów noclegu na warunkach
i w wysokości określonych w § 9 ust. 1-3 tego rozporządzenia albo na korzystniejszych warunkach
i wysokości, określonych w umowie o pracę, układzie zbiorowym pracy lub innych przepisach prawa pracy.”

Powyższy wyrok może być przedmiotem wykładni zarówno pracowników podróżujących służbowo zagranicę jaki i w kraju.

OPTIMA Kancelaria Prawna świadczy pomoc prawną w zakresie rozwiązywania problemów związanych z ryczałtami za noclegi, diet oraz świadczeń dodatkowych przysługujących kierowcom samochodów ciężarowych wykonującym swoje obowiązki pracownicze zarówno w transporcie krajowym jak i międzynarodowym.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

sp.zo.o

Rejestracja spółki z o o.o.

Chcesz założyć sp. z o.o., ale nie wiesz jak to zrobić? Zastanawiasz się jak to wygląda
w praktyce? Jesteś ciekawy ile będzie Cię to kosztowało? Zapraszamy do zapoznania się
z poniższym artykułem.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: sp. z o.o.), może być utworzona przez co najmniej jedną osobę w każdym celu zgodnym z przepisami prawa i w nich przewidzianym. Jej założycielami mogą być osoby fizyczne albo osoby prawne, bez względu na obywatelstwo i miejsce siedziby. W zarządzie spółki mogą jednak zasiadać wyłącznie osoby fizyczne. Przy czym, jak wynika z art. 151 § 2 k.s.h., spółka z o.o. nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z o.o.

Cechą wyróżniającą spółkę z o.o. jest niewątpliwie ograniczenie odpowiedzialności osobistej wspólników za zobowiązania spółki. Jednak w niektórych przypadkach odpowiedzialność taką mogą ponosić członkowie zarządu.

Sporządzenie umowy spółki

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna być zawarta w formie aktu notarialnego lub przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z o.o. (tzw. S24), udostępnianego w systemie teleinformatycznym.

Umowa spółki musi zostać podpisana przez wszystkich wspólników. Ponadto, członkowie zarządu powinni złożyć swoje podpisy w obecności notariusza, albowiem wzory podpisów będą stanowić załącznik do formularzy rejestracyjnych spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Kapitał

Kapitał zakładowy spółki nie może być mniejszy niż 5 tysięcy złotych.

Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym

Kolejnym etapem działań jest rejestracja spółki w KRS.

Zgłoszenie spółki do rejestru następuje na formularzu rejestracyjnym w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od jej zawiązania. Jeżeli spółka nie zostanie zgłoszona do rejestru w ustawowym terminie, to umowa, którą podpisali wspólnicy ulega rozwiązaniu.

Z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzyskuje osobowość prawną.

Podsumowując do powstania spółki z o.o. wymaga się:

• zawarcia umowy spółki,
• wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego
• powołania zarządu,
• ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki,
• wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS

OPTIMA Kancelaria Prawna świadczy profesjonalne usługi z zakresu rejestracji i obsługi spółek z o.o.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

Spółka

Spółka komandytowa a korzyści podatkowe

Chcesz poznać korzyści płynące z prowadzenia działalności w formie spółki komandytowej? Chciałbyś dowiedzieć się czym wyróżnia się na tle pozostałych spółek? Poniżej przedstawiamy najważniejsze aspekty związane z tym zagadnieniem.

Coraz częściej w praktyce spotykaną formą prowadzenia działalności gospodarczej jest tzw. „sp. z. o.o. sp. k.” Spółka ta łączy w sobie kilka zalet, a mianowicie ogranicza odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki, ale nie tylko. Przede wszystkim następuje wyłączenie dochodów spółki z podatku od osób prawnych (CIT), a tym samym dochody opodatkowane są podatkiem od osób fizycznych, tj. PIT.

Wyjaśnienie tego skrótu wymaga jego rozwinięcia: jest to spółka komandytowa (sp. k.), której wspólnikiem (komplementariuszem) jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W spółce komandytowej wyróżnić można dwie kategorie wspólników:

– komplementariusze – odpowiadający za zobowiązania spółki komandytowej całym swoim majątkiem;

– komandytariuszy – których odpowiedzialność co do zasady ogranicza się do wysokości sumy komandytowej określonej w umowie spółki.

Wobec powyższego, w celu wyłączenia odpowiedzialności majątkowej wspólników za zobowiązania spółki komandytowej, wspólnicy w pierwszej kolejności zakładają spółkę
z o.o, która jako spółka kapitałowa – posiadająca osobowość prawną – wyłącza całkowicie odpowiedzialność jej udziałowców za zobowiązania spółki.

Zgodnie z przepisami KSH udział w zyskach spółki komandytowej można określić swobodnie i niezależnie do wysokości wniesionego wkładu. Tak więc spółka z o.o. może uczestniczyć w zysku spółki komandytowej na dowolnie ustalonym poziomie. Należy nadmienić, iż w sytuacji, gdy spółka z o.o. będzie dokonywała wypłaty zysku swoim wspólnikom, wskazany w umowie procent zysku podlegać będzie podwójnemu opodatkowaniu, tj. podatkiem CIT, a następnie PIT. Pozostały zysk spółki komandytowej komandytowej podlega opodatkowaniu wyłącznie podatkiem PIT.

Wskazana forma prowadzenia działalności gwarantuje optymalizację opodatkowania dochodów spółki i wspólników oraz chroni wspólników przez odpowiedzialnością za zobowiązania spółki.

OPTIMA Kancelaria Prawna oferuje kompleksową pomoc w przygotowaniu
i przeprowadzeniu procedury przekształcenia lub założenia działalności gospodarczej
w opisanej formie. Zainteresowanych tematem zaprasza się do kontaktu.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.