Kategoria: Blog: Prawo dla każdego

mieszkania

Korzystne zmiany dla właścicieli mieszkań – uwłaszczenie z mocy prawa

Już 1 stycznia 2017 r. wprowadzone zostaną korzystne zmiany dla właścicieli mieszkań we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych. Nawet milion właścicieli mieszkań stanie się w końcu właścicielami gruntu pod swoim blokiem Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pracuje nad projektem ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów. Jednak za przekształcenie gruntu prawdopodobnie będzie trzeba zapłacić.

 

Czym jest użytkowanie wieczyste?

 

Użytkowanie wieczyste polega na oddaniu w użytkowanie gruntu będącego własnością Skarbu Państwa lub samorządu osobie fizycznej lub prawnej na okres od 40 do 99 lat.

Jakie zmiany przewidują przepisy?

 

Z chwilą wejścia w życie nowych przepisów (tj. 1 stycznia 2017 r.) wszystkie udziały
w prawie użytkowania wieczystego gruntu, na których stoją domy wielorodzinne, przekształcą się w udziały w prawie własności gruntu. Jednak najpierw trzeba będzie spełnić dwa warunki. Jakie? Po pierwsze, w budynku musi być wyodrębniona własność co najmniej jednego lokalu. Po drugie, stawka procentowa rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ma wynosić na 31 grudnia 2016 r. 1 proc. ceny nieruchomości gruntowej.
Nowe przepisy mają dotyczyć także bloków, w których znajdują się nie tylko mieszkania, ale i lokale usługowe. Zmiany nie obejmują jednak ani domów jednorodzinnych ani działek komercyjnych. Wielu krytykuje zaproponowane przez resort infrastruktury rozwiązanie.

 

Jak to będzie wyglądało w praktyce?

 

Osoba, która przekształci swój udział w gruncie, otrzyma od dotychczasowego właściciela,
tj. od gminy albo starostwa, zaświadczenie o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntu we współwłasność, które stanowić będzie podstawę wpisu nowego współwłaściciela gruntu do księgi wieczystej nieruchomości.

 

Cała wskazana procedura nie jest jednak zupełnie za darmo. Bowiem Ci, którzy podejmą się uwłaszczenia, będą zobowiązani wnosić do urzędy gminy tzw. opłatę przekształceniową przez okres 20 lat. Wysokość opłaty będzie wynosiła tyle samo, ile wynosić będzie opłata z tytułu użytkowania wieczystego w 2017 r. Znikną także aktualizacje roczne opłat. Waloryzacja będzie dokonywana na podstawie wskaźnika GUS dotyczącym zmian cen nieruchomości.

 

Celem wprowadzenia nowych regulacji pozostaje ułatwienie przekształcania udziałów
w prawie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami wielolokalowymi
w prawo współwłasności gruntu. Dziś procedura nie jest łatwa, a proces długotrwały

r-ka-pisz-ca-testament

Darowizna, a roszczenia o zachowek

Spadkodawca na podstawie umowy darowizny, tuż przed śmiercią rozdysponował całym swoim majątkiem? Pozbawiło Cię to prawa do spadkobrania? Upomnij się o zachowek.

Często powracającym w pracy rady prawnego pytaniem jest prawo spadkobierców do zachowku, w przypadku, gdy przed śmiercią spadkodawca rozdysponował całym sowim majątkiem na podstawie umowy darowizny. Rodzice coraz częściej przekazują cały lub prawie cały majątek (dom, gospodarstwo rolne) na rzecz jednego ze swoich dzieci. Przekazanie następuje w drodze umowy darowizny z ustanowieniem na rzecz rodziców służebności mieszkania. Skutkiem dokonania wskazanego rozdysponowania majątkiem jest pozbawienie pozostałych spadkobierców prawa do spadkobrania.

Wskazać należy, że w wyżej opisanym stanie faktycznym, spadkobiercom, którzy nie otrzymali w spadku żadnego majątku, przysługuje roszczenie do obdarowanego o zapłatę zachowku. Zachowek jest to minimalna gwarantowana część majątku zmarłego, która należy się jego spadkobiercom ustawowym (wskazanym w przepisach), niezależnie od woli zmarłego. Stanowi on, co do zasady, 50% wartości udziału spadkowego, który przypadałby spadkobiercy, gdyby darowizny nie uczyniono.

Podkreślania wymaga fakt, iż przy obliczaniu zachowku, do spadku nie dolicza się wartości nieruchomości, która przekazana została w formie tzw. umowy dożywocia. Tego rodzaju umowa jest jednak rzadko stosowana, bowiem bezpośrednio wiąże się z wysokimi kosztami podatkowymi. W związku z niższymi kosztami, w praktyce częściej sporządza się umowę darowizny ze służebnością mieszkania. Co najważniejsze, ta druga umowa nie ma skutku
w postaci wyłączenia danego składnika majątku ze spadku przy obliczaniu należnego zachowku. Dlatego, przy szacowaniu jego wartości, istotne jest dokonanie analizy prawnej
w zakresie rodzaju zawartej umowy pomiędzy spadkodawcą a obdarowanym. W tym celu bada się m.in. wpisy w księgach wieczystych i akta ksiąg wieczystych.

Należy pamiętać, iż roszczenie o zachowek przedawnia się z upływem 5 lat od daty śmierci spadkodawcy lub od daty dowiedzenia się spadkodawcy o powołaniu do spadku.

OPTIMA Kancelaria Prawna świadczy pomoc prawną w zakresie dochodzenia roszczeń
z zachowku oraz zajmuje się doradztwem w sprawach spadkowych

rozwód

Rozwód z orzekaniem o winie – korzyści i konsekwencje

Wstęp: Zastanawiasz się jakie korzyści możesz uzyskać przy rozwodzie z orzekaniem o winie?
Jak to polepszy Twoją sytuację?
Wielu Klientów zgłaszających się do kancelarii w kwestii rozwodu zadaje pytanie, co da mi rozwód z orzekaniem o winie drugiej strony? Postaramy się udzielić Państwu wystarczająco wyczerpującej odpowiedzi na powyższe pytanie.

Orzeczenie rozwodu następuję, gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Na zgodny wniosek stron, sąd może odstąpić od wskazania z czyjej winy małżeństwo się rozpadło, albo uznać, że wyłącznie winnym rozkładu pożycia jest jeden z małżonków. Aby jednak sąd orzekł winę jednego, drugi z małżonków powinien wskazać, jakie obowiązki obwiniony naruszył, a także przedstawić dowody (np. notatki o interwencji policji lub zeznania świadków), że takie postępowanie rzeczywiście wystąpiło. Najczęściej małżonkowie powołują się na naruszenie obowiązków wspólnego pożycia, brak pomocy, nielojalność czy niewierność.

Co z alimentami?

Na prawo do alimentów dla rozwiedzionego małżonka nie ma wpływu to, który z nich wniósł pozew. Przede wszystkim sąd bierze pod uwagę to, kto został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a także sytuację majątkową osoby występującej z żądaniem przyznania jej alimentów. Podsumowując, prawo do alimentów ma rozwiedziony małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i znajduje się w niedostatku. Może on żądać od drugiego środków utrzymania na pokrycie swoich usprawiedliwionych potrzeb. Należy jednak pamiętać, że przyznana kwota powinna odpowiadać możliwościom zarobkowym zobowiązanego. Obowiązek alimentacyjny wygasa w ciągu 5 lat, biorąc pod uwagę podany stan faktyczny.

Kolejny związek małżeński a prawo do świadczenia alimentacyjnego?

Obowiązek alimentacyjny wygasa, gdy uprawniony po rozwodzie zawarł nowe małżeństwo. Nie ma znaczenia jego sytuacja majątkowa czy rodzaj orzeczenia o winie.

OPTIMA Kancelaria Prawna, świadczy kompleksowe usługi w zakresie prawa rodzinnego, w tym rozwodów, alimentów, a także w kwestii podziału majątku.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

alimenty

Obowiązek alimentacyjny wobec byłego małżonka

Zdecydowałeś się na rozwód? Jesteś stroną pokrzywdzoną? Zarabiasz mniej od współmałżonka i martwisz się o swoją przyszłość? Należy Ci się pomoc materialna
w postaci obowiązku alimentacyjnego.

W przypadku alimentów na rzecz byłego małżonka można mówić o tzw. zwykłym obowiązku alimentacyjnym oraz o rozszerzonym obowiązku alimentacyjnym.

Ze zwykłym obowiązkiem alimentacyjnym mamy do czynienia w przypadku orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie lub z orzeczeniem winy obojga małżonków. Przesłankami do orzeczenia alimentów w przedstawionym stanie prawnym, może być zarówno niedostatek po stronie małżonka uprawnionego do alimentów, jak i możliwości zarobkowe małżonka zobowiązanego do płacenia alimentów.

Powyższy obowiązek wygasa z upływem pięciu lat od daty orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wskazany termin pięcioletni. Należy zatem pamiętać, iż sąd nie przedłuży terminu z urzędu. Obowiązek ten wygasa również, kiedy małżonek uprawiony do alimentów zawrze nowy związek małżeński.

Natomiast rozszerzony obowiązek alimentacyjny dotyczy przypadków, gdy rozwód orzeczony został z wyłącznej winy jednego z małżonków. Wówczas, gdy rozwód wiąże się z istotnym pogorszeniem sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na jego żądanie może orzec, iż małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. Zatem sytuacja finansowa małżonka nie musi ulec znaczącemu pogorszeniu. Co istotne, rozszerzony obowiązek alimentacyjny nie ma ograniczenia czasowego.

W obu opisanych przypadkach, w toku postępowania sądowego, sąd bardzo wnikliwie bada sytuację majątkową i zarobkową obojga małżonków oraz zakres potrzeb małżonka uprawnionego związany z jego utrzymaniem.

OPTIMA Kancelaria Prawna świadczy pomoc prawną w zakresie spraw rodzinnych.

podział-majątku

Rozwód a kredyt hipoteczny

Zdecydowaliście się na wspólny kredyt hipoteczny? Dopóki żyjecie w zgodzie nie będzie stanowiło to żadnego problemu, ale co się stanie, kiedy zdecydujecie się na rozwód? Kto z was będzie zmuszony spłacać pozostałą część kredytu? Czy małżonek, który przestanie korzystać z nieruchomości będzie zmuszony płacić połowę nawet po ustaniu małżeństwa? Poniższy artykuł rozwieje wszelkie wątpliwości.

Rozwód nie zawsze oznacza definitywny koniec relacji prawnych, jakie łączyły małżonków.
Często nieporozumienia między byłymi małżonkami związane są z podziałem majątku wspólnego, jaki udało im się zgromadzić w trakcie trwania związku małżeńskiego. Co do zasady, o ile małżonkowie nie zdecydowali się na umowne ustanowienie rozdzielności majątkowej – potocznie zwanej intercyzą – od chwili zawarcia małżeństwa określone składniki majątkowe wyszczególnione w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (zwanym dalej „KRO”) – wchodzą w skład ich majątku wspólnego.

W praktyce dorobek małżonków dzieli się po połowie. W przypadku podziału nieruchomości, zasada ta jest tożsama. Nie zawsze jednak oznacza to, że każdy małżonków otrzymuje po połowie udziału w prawie własności nieruchomości. Gdy podział fizyczny nieruchomości nie jest możliwy, a sąd nie postanowi również o sprzedaży nieruchomości
i podziale uzyskanej sumy pomiędzy małżonków, jedynym rozwiązaniem pozostaje przyznanie nieruchomości jednemu z nich z równoczesnym obowiązkiem spłacenia udziału przypadającego na drugiego małżonka.

W przypadku przyznania nieruchomości jednemu z małżonków z obowiązkiem dokonania spłaty wobec drugiego małżonka (jego udziału w nieruchomości), pojawia się problem dalszej spłaty kredytu. Bowiem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy podziale majątku małżonków uwzględnia się jedynie jego aktywa. Nie ulega wątpliwości, że kredyt hipoteczny stanowi pasywa obciążające daną nieruchomość.

Należy pamiętać, iż umową kredytową może rozporządzać tylko kredytodawca, tj. bank. Jeżeli wyrazi on zgodę na zmiany w umowie, wówczas bez żadnych przeszkód można ich będzie dokonać. W takiej sytuacji dłużnikiem będzie tylko jeden z pierwotnych kredytobiorców, który przejmuje spłatę całej pozostałej kwoty kredytu. Aby powyższe ustalenia były skuteczne, niezbędne jest podpisanie aneksu przez oboje małżonków. Jeśli jednak nieruchomość otrzyma jeden z byłych współmałżonków, a kredyt nie zostanie przejęty przez niego, to oboje nadal solidarnie odpowiadają za zaciągnięte zobowiązania.

OPTIMA Kancelaria Prawna świadczy pomoc prawną w zakresie rozwiązywania problemów związanych z podziałem majątku wspólnego, a także zajmuje się doradztwem w sprawach rodzinnych.

Zainteresowanych zapraszamy do współpracy.

where-s-the-money-gone-1513359-1600x1200

Przedawnienie roszczeń z tyt pożyczki i kredytu

Nie spłaciłeś pożyczki? Od terminu, w którym miała zostać spłacona minęły już 3 lata,
a firma windykacyjna wniosła przeciwko Tobie powództwo? Zastanawiasz się czy to zgodne z prawem? Zapoznaj się z naszym artykułem.

Temat przedawnienia roszczeń z tytułu umowy pożyczki i kredytu, jest o tyle istotny, iż praktyką firm windykacyjnych jest dochodzenie od pożyczkobiorców spłaty pożyczek przedawnionych.

Firmy windykacyjne liczą na nieświadomość pożyczkobiorców. Należy pamiętać, że sąd nie uwzględni przedawnienia roszczenia z urzędu. To znaczy, że w nakazie zapłaty lub
w wyroku nakaże dłużników zwrot pożyczki wraz z ustawowymi odsetkami. Sąd obciąży dłużnika także kosztami procesu, obejmującymi opłatę za pozew oraz wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego reprezentującego firmę windykacyjną. Zatem kwota, którą dłużnik zobowiązany będzie zapłacić, okaże się znacznie wyższa, niż kwota którą miał zwrócić zgodnie z umową pożyczki.

Podkreślenia wymaga fakt, iż przedawnienie roszczenia dochodzonego pozwem uwzględniane jest na zarzut pozwanego, który będzie musiał złożyć przed sądem stosowne oświadczenie. Oświadczenie takie pozwany może wnieść w formie pisemnej. Pozwany, który został wezwany na rozprawę, może również poinformować sąd o przedawnieniu ustnie. Jeżeli roszczenie istotnie jest przedawnione, sąd oddali powództwo, a koszty procesu poniesie firma windykacyjna.

Roszczenie o zwrot pożyczki przedawnia się z upływem 3 lat od terminu, w którym pożyczka miała zostać spłacona. Taka sama zasada dotyczy przedawnienia roszczeń z umowy kredytu. W razie spłaty w ratach, termin przedawnienia liczy się osobno dla każdej z rat, w zależności od daty, w jakiej rata miała zostać spłacona. Jeżeli natomiast nastąpiło wypowiedzenie umowy kredytowej, i postawienie w stan wymagalności całego niespłaconego kredytu, termin będzie się liczył od daty, w której bank zobowiązał dłużnika do spłaty całej należności.

Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, iż bieg przedawnienia przerywają czynności takie jak: takie: uznanie roszczenia, w tym ze zrzeczeniem się zarzutu przedawnienia, zawarcie ugody z firmą windykacyjną, rozłożenie na raty, częściowa spłata itp. Bieg terminu przedawnienia należy liczyć od początku. Nie należy zatem prowadzić z firmą windykacyjną żadnych negocjacji, a przed złożeniem podpisu na jakimkolwiek dokumencie, przeanalizować jego treść, i w razie potrzeby skonsultować ją z prawnikiem. Natomiast poinformowanie firmy windykacyjnej o przedawnieniu roszczenia już na etapie wezwania do zapłaty, może spowodować, że wierzyciel odstąpi od skierowania sprawy na drogę sądowa.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.