serwis-prawa-rodzinnego

Dyskrecja, zaufanie, profesjonalne wsparciedo Twojej dyspozycji adwokat, radca prawny

Sprawy o rozwód
Skuteczne przeprowadzenie procesu rozwodowego

Sprawy o alimenty
Pomoc w sprawach przyznania alimentów

Sprawy o podział majątku
Skuteczne przeprowadzenie procesu podziału majątku

Władza rodzicielska
Pomoc w sprawach przyznania władzy rodzicielskiej

themida

Kancelaria Prawna OPTIMA

to kancelaria, której celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie oraz skuteczne wdrażanie rozwiązań prawnych w każdym zakresie prawa.

Charakteryzuje nas rzetelność, indywidualność podejście do Klienta oraz wysoka efektywność działań. W gąszczu zawiłych przepisów prawnych pełnimy rolę przewodnika i świadczymy maksymalną ochronę wszystkich interesów naszych Klientów. Udzielamy pomocy w każdym zakresie prawa.

Sprawy o rozwód

Przesłanki (zgodnie z ustawą) niezbędne do otrzymania rozwodu:

zupełny rozpad małżeństwa o trwałym charakterze
ustanie więzi duchowej, fizycznej i materialnej

 

Ustanie więzi duchowej to wygaśnięcie więzi cechujących związek małżeński, czyli wzajemnej miłości, szacunku i akceptacji.

Ustanie więzi fizycznej oznacza, że małżonkowie przestali obcować ze sobą cieleśnie.

Ustanie więzi materialnej charakteryzuje się zaprzestaniem prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego. Samo zamieszkiwanie we wspólnej nieruchomości, nie musi oznaczać, że więź materialna między małżonkami została zachowana.

 

Ustanie każdej z poszczególnych więzi musi przy tym stanowić wyraz woli małżonków, a nie okoliczności od nich niezależnych.

Sprawy o alimenty

Obowiązek alimentacyjny to inaczej obowiązek dostarczania środków utrzymania (najczęściej), a w miarę potrzeby także środków wychowania. Płacenia alimentów może domagać się jedynie osoba znajdująca się w niedostatku.

Nie dotyczy to jednak małoletnich dzieci, które nie mogą utrzymać się samodzielnie, jak również dzieci w okresie nauki do 26 roku życia oraz w szczególnych przypadkach starszych, jeżeli z uwagi na stan zdrowia lub niepełnosprawność nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb.

Obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej, czyli wnuki, dzieci, rodziców, dziadków oraz rodzeństwo, w tym także rodzeństwo przyrodnie.

Obowiązek ten dotyka jednak członków rodziny w różnym stopniu i w różnej kolejności. Jeżeli osoba uprawniona do alimentacji posiada dzieci, wnuki, to może domagać się od nich alimentów w pierwszej kolejności. Dopiero gdy one nie będą mogły zaspokoić jej potrzeb będzie mogła zwrócić się rodziców, dziadków, a w dalszej kolejności do rodzeństwa.

Powyższa sytuacja będzie miała miejsce  jedynie wówczas, jeżeli alimentów będzie domagać się osoba dorosła.

W przypadku alimentów należnych małoletniemu dziecku w pierwszej kolejności zobowiązani są rodzice, a w drugiej kolejności dziadkowie.

Inny przypadek stanowi prawo do alimentów od byłego współmałżonka. Może ono dotyczyć dwóch przypadków alimentów – należnych od małżonka wyłącznie winnego rozpadowi małżeństwa – jeżeli sąd orzeknie wyłączną winę rozpadu małżeństwa jednego z małżonków, drugi małżonek może żądać alimentów mających na celu wyrównanie stopy życiowej do stanu sprzed rozwodu, co do zasady obowiązek ten nie jest ograniczony.

Drugi przypadek dotyczy osób pozostających w niedostatku.

Sprawy o podział majątku

Zgodnie z art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w skład majątku wspólnego wchodzą:

1. Przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeńskiej wspólności majątkowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich.

2. Pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków.
Wynagrodzenie oznacza każdy rodzaj poborów, bez względu na to czy praca świadczona jest na podstawie umowy o pracę, zlecenia, czy o dzieło. Wspólność obejmuje wszelkie świadczenia jakie otrzymuje pracownik. W skład majątku wspólnego wchodzą emerytura, renta inwalidzka oraz różnego rodzaju świadczenia socjalne i stypendia. Do majątku wspólnego wchodzą także dochody z innego rodzaju działalności zarobkowej, w szczególności prowadzonej działalności gospodarczej i prowadzonego gospodarstwa rolnego.

3. Dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków.
dochód z tytułu wynajęcia mieszkania i to bez względu na to, czy mieszkanie zostało zakupione przed zawarciem małżeństwa, albo odziedziczone przez jednego z małżonków.

4. Środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

5. Kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie ZUS

6. Pozostałe składniki majątku wspólnego.

Przedstawione wyżej wyszczególnienie ma charakter przykładowy, gdyż ustawodawca nie stworzył zamkniętego katalogu składników majątku.

Wspólnota majątkowa

 

Wspólnota majątkowa trwa od momentu zawarcia małżeństwa, ustaje natomiast na skutek:

  1. zawarcia w formie aktu notarialnego umowy o rozdzielności majątkowej,
  2. orzeczenia sądu ustanawiającego rozdzielność, na wniosek jednego z małżonków,
  3. rozwodu,
  4. separacji,
  5. ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków,
  6. ogłoszenia upadłości jednego z małżonków.

Zasady podziału majątku

 

Na skutek rozwodu każdy małżonek ma prawo żądać podziału majątku. Co do zasady każdemu z małżonków przysługuje połowa udziału, w tym majątku jednak w szczególnych okolicznościach sąd może orzec o jego nierównym udziale.

Ważnym aspektem podziału jest podział nieruchomości.

W przypadku, jeśli nie można się podzielić mieszkania, czy domu na dwa niezależne lokale wówczas podział odbywa się na zasadzie spłaty jednego z małżonków. W przypadku nieruchomości obciążonej hipoteką sprawa przedstawia się, bardziej skomplikowanie – więcej informacji tutaj.

Podziałowi podlegają również udziały w spółkach prawa handlowego lub przedsiębiorstwach prowadzonych przez jednego z małżonków.

Władza rodzicielska

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom obejmuje prawa i obowiązki, jakie wobec dzieci mają rodzice. obowiązuje od narodzin dziecka i trwa do aż do jego pełnoletności. Rodzice winni troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowywać dziecko do pracy odpowiednio do jego uzdolnień. Rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka. Jednak żadne z nich nie może reprezentować dziecka Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest zobowiązane i uprawnione do jej wykonywania. O istotnych sprawach dziecka rodzice powinni rozstrzygać wspólnie. Jeśli nie dojdą do porozumienia, niezbędne będzie rozstrzygnięcie sądu opiekuńczego.

Korzyści z powierzenianam swojej sprawy

kompleksowa usługa prawna przeprowadzona od samego początku do końca
dopilnowanie terminów i wszelkich formalności
bieżące informowanie o postępach w sprawie
stały dostęp do wyników i dokumentów
stały opiekun prawny
oszczędność czasu, nerwów i energii
fachowe rozwiązanie problemów.

Klienci o nas

Zwróciłam się do Kancelarii prawnej z trudną sprawą dotyczącą uregulowania stanu prawnego mojej rodzinnej nieruchomości. Dzięki uzyskanej pomocy prawnej sprawa zakończyła się sukcesem.
Katarzyna Ł.

Potrzebowałem rzetelnej informacji dotyczącej rozpoczynanej przeze mnie działalności gospodarczej. Radca prawny Martyna Miszczyk udzieliła mi wszelkich niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi na moje pytania. Bez wątpienia nadal będę korzystał z usług Kancelarii prawnej.
Marek B.

Moja sprawa spadkowa po członku rodziny zmarłym w USA została przez Kancelarię prawną szczęśliwie doprowadzona do końca. Kancelaria prawna nadzorowała wszystkie procedury formalne i asystowała w przygotowywaniu dokumentów w języku angielskim. Wszystkie działania Kancelarii prawnej były fachowe i terminowe. Polecam usługi Kancelarii wszystkim zainteresowanym.
Marianna Ch.