Zamówienia publiczne

W ramach świadczonych usług Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną postępowań w sprawie zamówień publicznych tak na rzecz zamawiających jak i wykonawców.

Kancelaria świadczy usługi prawne między innymi w zakresie:

  • doradztwa w zakresie procedur przetargowych, przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego,
  • opracowywania oraz oceny formalno-prawnej i merytorycznej dokumentacji przetargowej,
  • sporządzania opinii prawnych, odwołań i skarg,
  • badania i oceny zgodności procedur i postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z przepisami prawa oraz zgodność ofert złożonych przez wykonawców

Kancelaria świadczy zastępstwo przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz zastępstwo procesowe przed sądami w sprawach zamówień publicznych.