Prawo rodzinne

Kancelaria Prawna OPTIMA w Katowicach oferuje specjalistyczną pomoc prawną dla Klientów indywidualnych we wszystkich sprawach rodzinnych, w tym sprawach o rozwód, alimenty, władzę rodzicielską, o podział majątku wspólnego po rozwodzie, itp. Naszym Klientom gwarantujemy profesjonalną i dyskretną pomoc doświadczonych radców prawnych, adwokatów i prawników z naszej Kancelarii prawnej.

Sprawy o rozwód

Przesłanki (zgodnie z ustawą) niezbędne do orzeczenia rozwodu:

 • zupełny rozpad małżeństwa o trwałym charakterze
 • ustanie więzi duchowej, więzi fizycznej, ustanie więzi materialnej

Orzeczenie rozwodu może nastąpić:

 • bez orzekania o winie

 • z orzeczeniem wyłączonej winy jednego z małżonków

 • z orzeczeniem winy obojga małżonków

Orzeczenie co do winy rozpadu pożycia małżeńskiego ma znaczenie dla ewentualnych roszczeń małżonków w zakresie alimentów. Tylko w przypadku orzeczenia w pozwie rozwodowym wyłącznej winny jednego małżonka, drugi małżonek, który nie jest winny rozkładu pożycia małżeńskiego, może żądać tzw. „wyrównania stopy życiowej”. W pozostałych przypadkach alimenty na rzecz rozwiedzionego małżonka mogą być orzeczone wyłącznie w razie niedostatku.

Sprawy o alimenty

Obowiązek alimentacyjny to inaczej obowiązek dostarczania środków utrzymania (najczęściej), a w miarę potrzeby także środków wychowania. Płacenia alimentów może domagać się jedynie osoba znajdująca się w niedostatku.

Nie dotyczy to jednak małoletnich dzieci, które nie mogą utrzymać się samodzielnie, jak również dzieci w okresie nauki do 26 roku życia oraz w szczególnych przypadkach starszych, jeżeli z uwagi na stan zdrowia lub niepełnosprawność nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb. Ta grupa uprawionych ma roszczenie o zaspokojenie uzasadnionych potrzeb (wyżywienie, mieszkanie, koszty edukacji itp.).

Uprawiony, którego uzasadnione potrzeby nie są zaspokajane przez zobowiązanego ma prawo wystąpić do sądu z pozwem o alimenty. W razie sądowego ustalenia wysokość alimentów, jeżeli zamianie uległy potrzeby uprawionego, lub sytuacja materialna zobowiązanego, zmiana wysokości alimentów może nastąpić w pozwie o zmianę wysokości alimentów (odpowiednio poprzez ich podwyższenie lub obniżenie).

Sprawy o podział majątku

Zgodnie z art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w skład majątku wspólnego wchodzą m.in.:

 • przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeńskiej wspólności majątkowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich

 • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,

 • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,

 • dochód z tytułu wynajęcia mieszkania i to bez względu na to, czy mieszkanie zostało zakupione przed zawarciem małżeństwa, albo odziedziczone przez jednego z małżonków.

 • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,

 • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie ZUS

Przedstawione wyżej wyszczególnienie ma charakter przykładowy, gdyż ustawodawca nie stworzył zamkniętego katalogu składników majątku.

W razie orzeczenia rozwodu (oraz w innych wypadkach przewidzianych ustawą) ustaje wspólność majątkowa małżeńska. Składniki majątkowe nabyte w trakcie jej trwania w dalszym ciągu stanowią współwłasnością byłych małżonków. Aby znieść ową współwłasności konieczne jest dokonanie podziału majątku wspólnego zgromadzonego w trakcie trwania małżeństwa. W razie braku zgody co do sposobu podziału majątku, niezbędne staje się postępowanie sądowe w tym przedmiocie. Sąd orzeka wówczas sposób podziału rozstrzygając również o spornych kwestiach co do sposobu podziału majątku wspólnego.

Sprawy o władzę rodzicielską

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom i obejmuje prawa i obowiązki, jakie wobec dzieci mają rodzice. Obowiązuje od narodzin dziecka i trwa do aż do jego pełnoletności. Rodzice winni troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowywać dziecko do pracy odpowiednio do jego uzdolnień. Rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka. Jednak żadne z nich nie może reprezentować dziecka Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest zobowiązane i uprawnione do jej wykonywania. O istotnych sprawach dziecka rodzice powinni rozstrzygać wspólnie. Jeśli nie dojdą do porozumienia, niezbędne będzie rozstrzygnięcie sądu opiekuńczego.

W przypadku, gdy rodzicie małoletniego nie są małżeństwem lub jeżeli dochodzi do rozwodu niezbędne jest ustalenie sposobu wykonywania tej władzy przez każdego z rodziców. Co do zasady, władza ta powierzana jest jednemu z rodziców, a w drugiemu ograniczania do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka. O sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej orzeka sąd.

W przypadkach określonych prawem może też nastąpić ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców. Wówczas niezbędne jest orzeczenie o pieczy zastępczej.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.