Tag: Optima Kancelaria Prawna

VAT

Odliczenie VAT – kiedy jest możliwe, a kiedy zabronione?

Jako, że VAT odlicza się jedynie z faktury, wydawałoby się, że jej uzyskanie pozwala pomniejszyć VAT do zapłaty. Jednakże w praktyce nie zawsze jest to możliwe. Przygotowaliśmy dla Państwa informacje, kiedy mimo posiadanej faktury, VAT-u nie odliczymy.

Przedsiębiorcy, którzy są VAT-owcami mają prawo do pomniejszania VAT-u od sprzedaży o VAT od zakupów, co skutkuje dokonywaniem zakupów po cenach netto. Rozliczenia VAT-u dokonuje się w deklaracji VAT biorąc pod uwagę całą sprzedaż i wszystkie zakupy z danego okresu, którym może być miesiąc lub kwartał.

Musisz być VAT-owcem

Według ogólnej zasady, VAT można odliczać od zakupów służących tzw. czynnościom opodatkowanym.

Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia z VAT, nie mają prawa do rozliczania VAT-u z faktur zakupowych. Jednak przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia przedmiotowego (na podstawie rodzaju sprzedaży), którzy prowadzą tzw. sprzedaż mieszaną mogą odliczać VAT tylko wtedy, gdy zakup dotyczy sprzedaży opodatkowanej (a nie zwolnionej)..

Zastanawiasz się co zrobić w sytuacji, w której przedsiębiorca zwolniony z VAT traci prawo do zwolnienia lub rezygnuje z niego? Od początku 2014 roku możliwe jest odliczenie VAT od zakupów udokumentowanych fakturą otrzymaną przed dniem utraty zwolnienia lub rezygnacji ze zwolnienia. Do końca 2013 roku, aby dokonać takiego odliczenia trzeba było uzyskać zgodę naczelnika urzędu skarbowego oraz sporządzić spis z natury na dzień utraty zwolnienia.

 

Procedura marży

W praktyce najczęściej zakup w procedurze marży dotyczy towarów używanych nabytych na potrzeby firmy m.in. w komisie – samochodu, komputera czy telefonu. Przedsiębiorca, który zakupił na potrzeby prowadzonej działalności np. samochód lub inny element wyposażenia firmy na podstawie faktury marża nie może tego dokumentu wprowadzić do rejestru zakupów VAT, ani odliczyć podatku z takiej faktury.

 

Brak numeru NIP

 

Do końca 2013 roku brak NIP na fakturze był w większości przypadków traktowany przez organy podatkowe jako przeoczenie nie powodujące poważniejszych skutków. Od 2014 roku po zmianie przepisów i wprowadzeniu dokładnych wytycznych, co do tego jakie dane powinna zawierać faktura, organy podatkowe mogą surowiej traktować brak numeru NIP na dokumencie sprzedaży. Może się okazać, że brak numeru identyfikującego nabywcę sprawi, że taki dokument nie będzie mógł zostać uznany za fakturę.

 

Błędnie wystawiona faktura

Niemożliwość odliczenia VAT może wynikać także z faktu, iż faktura nie spełnia kryteriów wymaganych przez przepisy. Przykładem mogą być m.in. błędy formalne na fakturze oraz sytuacji gdy odliczenie mogłoby uszczuplić należności budżetowe w sposób nieuzasadniony.

 

Spółka

Spółka komandytowa a korzyści podatkowe

Chcesz poznać korzyści płynące z prowadzenia działalności w formie spółki komandytowej? Chciałbyś dowiedzieć się czym wyróżnia się na tle pozostałych spółek? Poniżej przedstawiamy najważniejsze aspekty związane z tym zagadnieniem.

Coraz częściej w praktyce spotykaną formą prowadzenia działalności gospodarczej jest tzw. „sp. z. o.o. sp. k.” Spółka ta łączy w sobie kilka zalet, a mianowicie ogranicza odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki, ale nie tylko. Przede wszystkim następuje wyłączenie dochodów spółki z podatku od osób prawnych (CIT), a tym samym dochody opodatkowane są podatkiem od osób fizycznych, tj. PIT.

Wyjaśnienie tego skrótu wymaga jego rozwinięcia: jest to spółka komandytowa (sp. k.), której wspólnikiem (komplementariuszem) jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W spółce komandytowej wyróżnić można dwie kategorie wspólników:

– komplementariusze – odpowiadający za zobowiązania spółki komandytowej całym swoim majątkiem;

– komandytariuszy – których odpowiedzialność co do zasady ogranicza się do wysokości sumy komandytowej określonej w umowie spółki.

Wobec powyższego, w celu wyłączenia odpowiedzialności majątkowej wspólników za zobowiązania spółki komandytowej, wspólnicy w pierwszej kolejności zakładają spółkę
z o.o, która jako spółka kapitałowa – posiadająca osobowość prawną – wyłącza całkowicie odpowiedzialność jej udziałowców za zobowiązania spółki.

Zgodnie z przepisami KSH udział w zyskach spółki komandytowej można określić swobodnie i niezależnie do wysokości wniesionego wkładu. Tak więc spółka z o.o. może uczestniczyć w zysku spółki komandytowej na dowolnie ustalonym poziomie. Należy nadmienić, iż w sytuacji, gdy spółka z o.o. będzie dokonywała wypłaty zysku swoim wspólnikom, wskazany w umowie procent zysku podlegać będzie podwójnemu opodatkowaniu, tj. podatkiem CIT, a następnie PIT. Pozostały zysk spółki komandytowej komandytowej podlega opodatkowaniu wyłącznie podatkiem PIT.

Wskazana forma prowadzenia działalności gwarantuje optymalizację opodatkowania dochodów spółki i wspólników oraz chroni wspólników przez odpowiedzialnością za zobowiązania spółki.

OPTIMA Kancelaria Prawna oferuje kompleksową pomoc w przygotowaniu
i przeprowadzeniu procedury przekształcenia lub założenia działalności gospodarczej
w opisanej formie. Zainteresowanych tematem zaprasza się do kontaktu.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

where-s-the-money-gone-1513359-1600x1200

Przedawnienie roszczeń z tyt pożyczki i kredytu

Nie spłaciłeś pożyczki? Od terminu, w którym miała zostać spłacona minęły już 3 lata,
a firma windykacyjna wniosła przeciwko Tobie powództwo? Zastanawiasz się czy to zgodne z prawem? Zapoznaj się z naszym artykułem.

Temat przedawnienia roszczeń z tytułu umowy pożyczki i kredytu, jest o tyle istotny, iż praktyką firm windykacyjnych jest dochodzenie od pożyczkobiorców spłaty pożyczek przedawnionych.

Firmy windykacyjne liczą na nieświadomość pożyczkobiorców. Należy pamiętać, że sąd nie uwzględni przedawnienia roszczenia z urzędu. To znaczy, że w nakazie zapłaty lub
w wyroku nakaże dłużników zwrot pożyczki wraz z ustawowymi odsetkami. Sąd obciąży dłużnika także kosztami procesu, obejmującymi opłatę za pozew oraz wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego reprezentującego firmę windykacyjną. Zatem kwota, którą dłużnik zobowiązany będzie zapłacić, okaże się znacznie wyższa, niż kwota którą miał zwrócić zgodnie z umową pożyczki.

Podkreślenia wymaga fakt, iż przedawnienie roszczenia dochodzonego pozwem uwzględniane jest na zarzut pozwanego, który będzie musiał złożyć przed sądem stosowne oświadczenie. Oświadczenie takie pozwany może wnieść w formie pisemnej. Pozwany, który został wezwany na rozprawę, może również poinformować sąd o przedawnieniu ustnie. Jeżeli roszczenie istotnie jest przedawnione, sąd oddali powództwo, a koszty procesu poniesie firma windykacyjna.

Roszczenie o zwrot pożyczki przedawnia się z upływem 3 lat od terminu, w którym pożyczka miała zostać spłacona. Taka sama zasada dotyczy przedawnienia roszczeń z umowy kredytu. W razie spłaty w ratach, termin przedawnienia liczy się osobno dla każdej z rat, w zależności od daty, w jakiej rata miała zostać spłacona. Jeżeli natomiast nastąpiło wypowiedzenie umowy kredytowej, i postawienie w stan wymagalności całego niespłaconego kredytu, termin będzie się liczył od daty, w której bank zobowiązał dłużnika do spłaty całej należności.

Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, iż bieg przedawnienia przerywają czynności takie jak: takie: uznanie roszczenia, w tym ze zrzeczeniem się zarzutu przedawnienia, zawarcie ugody z firmą windykacyjną, rozłożenie na raty, częściowa spłata itp. Bieg terminu przedawnienia należy liczyć od początku. Nie należy zatem prowadzić z firmą windykacyjną żadnych negocjacji, a przed złożeniem podpisu na jakimkolwiek dokumencie, przeanalizować jego treść, i w razie potrzeby skonsultować ją z prawnikiem. Natomiast poinformowanie firmy windykacyjnej o przedawnieniu roszczenia już na etapie wezwania do zapłaty, może spowodować, że wierzyciel odstąpi od skierowania sprawy na drogę sądowa.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.